Szkoła Podstawowa w Starych Boiskach
Stare Boiska 33, 24-340 Józefów nad Wisłą, tel./fax 81 828 60 06, email: spboiska@op.pl

Oświadczenie o kontynuacji edukacji przedszkolnej

 

Stare Boiska, dn. ............................

......................................................................

......................................................................

/imiona i nazwiska rodziców, prawnych opiekunów dziecka/

......................................................................

......................................................................

                             /adres zamieszkania/

 

                                                                                                                             Dyrektor

                                                                       Szkoły Podstawowej w Starych Boiskach

Oświadczam, że moje dziecko .........................................................................

                                                                                                                                                  /imię i nazwisko dziecka/

urodzone dnia .....................................  w ............................................................

będzie kontynuowało  edukację przedszkolną w roku szkolnym

............./ ............... w  oddziale przedszkolnym działającym w  Szkole Podstawowej w Starych Boiskach.

                                                                                                                              

.................................................                                                                                          ......................................................

                /data/                                                                                                                                                                                         /podpis rodziców lub prawnych opiekunów/

 

 

 

Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja