Szkoła Podstawowa w Starych Boiskach
Stare Boiska 33, 24-340 Józefów nad Wisłą, tel./fax 81 828 60 06, email: spboiska@op.pl

przyroda
Przyroda kl.IV
Data:25.06.2020
Temat: Wakacyjne wędrówki z mapą.
Zadania:
1.Obejrzyj film ,,Wędrówki z mapą".
Na podstawie filmu wypisz:
a) najwyżej położony szczyt w Polsce:
b) najniżej położone miejsce w Polsce:
2.Wypisz pasma górskie w Polsce:
3.Największe jezioro w Polsce:
4.Najgłębsze jezioro w Polsce:
5.Jakie miejsce w Polsce chciałbyś podczas wakacji odwiedzić?
Przyroda kl.IV

Data:19.06.2020

Temat: Odkrywamy tajemnice życia w wodzie i na lądzie - podsumowanie działu.

Zadania:

1.Sprawdź się! - zeszyt ćwiczeń str.120-122.

2. Rośliny i zwierzęta żyjące w różnych środowiskach:

Film ,,Warunki życia w wodzie i na lądzie"

https://www.youtube.com/watch?v=twtmYN6uflcPrzyroda kl.IV
Data:04.06.2020
Temat: Na łące.
Zagadnienia:
1.Wyjaśnij termin- łąka.
2.Wymień rośliny łąkowe.
3.Jakie zwierzęta możesz spotkać na łące?
4.Uzasadnij, dlaczego nie wolno wypalać łąk?
Zeszyt ćwiczeń: ćw.1,2 str.116 oraz 3,4 str.117
Praca do przesłania na e-maila.
 
Przyroda kl.IV
Data:05.06.2020
Temat: Na polu uprawnym.
Zagadnienia:
1.Wymień zboża i warzywa uprawiane przez człowieka.
2.Wytłumacz, co to są chwasty, wymień kilka.
3.Podaj przykłady szkodników, które niszczą uprawy.
4.Wymień kilka roślin, które uprawia się w Waszym gospodarstwie rolnym.
Zeszyt ćwiczeń: ćw.1,2 str.118 oraz 3,4 str.119
Praca do przesłania na e-maila.
 
Przyroda kl.IV
Data:28.05.2020
Temat:Poznajemy budowę lasu i panujące w nim warunki.
Zagadnienia:
1.Podaj nazwy warstw lasu (możesz przedstawić za pomocą rysunku).
2.Wymień pięć grzybów jadalnych  i pięć trujących, które możesz spotkać w lesie.
3.Wymień zasady właściwego zachowania się w lesie.
Zeszyt ćwiczeń: ćw.1,2 str.110 i 3,4 str.111
Pracę przesyłamy na e-maila.

Przyroda kl.IV
Data:29.05.2020
Temat: Poznajemy różne drzewa.
Zagadnienia:
1.Dokończ zdania:
a)drzewa liściaste mają ………………………………………………………..
b)drzewa iglaste mają   ………………………………………………………..
2.Wymień po cztery drzewa: iglaste i liściaste.
3.Znaczenie lasu.
Zeszyt ćwiczeń: ćw.1 str.113 oraz 4,5 str.115.
Pracę przesyłamy na e-maila.
 
Przyroda kl.IV
Data:21.05.2020
Temat:Poznajemy warunki życia w jeziorze.
Zagadnienia:
1.Wymień strefy życia w jeziorze:
a)
b)
c)
2.Wyjaśnij pojęcie: plankton.
3.Wymień po trzy organizmy roślinne i zwierzęce żyjące w jeziorze.
Zeszyt ćwiczeń: ćw.1, 2 str.105 oraz ćw.3 str.106.
Pracę przesyłamy na e-maila.
Materiały pomocnicze:
 
Przyroda 
Data:22.05.2020
Temat: Warunki życia na lądzie.
Zagadnienia:
1.Wymień czynniki warunkujące życie na lądzie.
2.Porównaj warunki życia na pustyni i na obszarach polarnych.
Pracę przesyłamy na e-maila.
Zeszyt ćwiczeń:ćw.1, 2 str.108
 
 Przyroda kl.IV
Data:07.05.2020
Temat:Obszary i obiekty chronione.
Zagadnienia:
1.Wymień formy ochrony przyrody w Polsce.
2.Wyjaśnij pojęcia: ochrona całkowita i ochrona częściowa.
3.Podaj przykład pomników przyrody, obszarów chronionych oraz parku narodowego znajdującego się najbliżej Twojego miejsca zamieszkania.
 
Zadanie: Scharakteryzuj jeden z parków narodowych.
Praca do przesłania na e-maila.
Zeszyt ćwiczeń: ćw.1, 2 str.96 oraz 3, 4 str.97
 
Przyroda kl.IV
Data:08.05.2020
Temat:Poznajemy krajobraz najbliższej okolicy- podsumowanie działu.
Zadania:
1.Wykonaj ulotkę: Zasady zachowania się na obszarze chronionym.
2.Sprawdź się- ćwiczenie str.98-99
3.Napisz list do ludzi w imieniu przyrody.
Praca do przesłania na e-maila.
 


Przyroda kl.IV
Data:30.04.2020
Temat: Krajobraz wczoraj i dziś.
Zagadnienia:
1.Wyjaśnij pojęcie- krajobraz kulturowy.
2.Porównaj najbliższą okolicę dawniej i dziś, napisz jakie zaszły zmiany.                                                          (na podstawie opowiadań rodzinnych, starych fotografii).
Do przesłania na e-maila.
Zeszyt ćwiczeń: ćw.1, 2 str.94 oraz 3 str.95
 
Zadanie dla chętnych:
Wyjaśnij pochodzenie nazwy swojej miejscowości. Przyroda kl.IV
Data: 23.04.2020
Temat: Czy wszystkie skały są twarde?
Zagadnienia:
1.Podział grup skał:
-skały luźne:
-skały lite:
-skały zwięzłe:
Do każdej grupy dopisz po trzy przykłady skał.
2.Gleba- to warstwa składająca się z okruchów skał, powietrza, wody, obumarłych szczątków organizmów,           a także żywych roślin, zwierząt i grzybów.    
3.Rodzaje gleb w Polsce:
-gleby brunatne,
-gleby bielicowe,
-mady,
-czarnoziemy,
-rędziny,
-gleby górskie.
 
Zeszyt ćwiczeń:ćw.1, 2 str.90 oraz ćw.3 str.91

Przyroda kl.IV
Data:24.04.2020
Temat: Wody słodkie i wody słone.
Zagadnienia:
1. Wody  występujące  na Ziemi: 
-wody stojące 
-wody płynące
2.Podział wód słonych.
3.Podział wód słodkich.
4.Wymień pięć rzek i pięć jezior występujących w Polsce.(odczytaj z mapy)
Notatka do przesłania na e-maila.
 

Zeszyt ćwiczeń: ćw.1, 2 str.92 oraz ćw.4 str.93.


Przyroda kl.IV
 
Data:16.04.2020
Temat: Co to jest krajobraz?
Zagadnienia:
1. Krajobraz- to wygląd poszczególnych obszarów Ziemi o charakterystycznych cechach.
2.Wymień elementy krajobrazu miejskiego i wiejskiego.
3.Opisz w 3-4 zdaniach krajobraz najbliższej okolicy.( do przesłania na e-maila)
 
Zeszyt ćwiczeń: ćw.2 str.86 oraz ćw.3 str.87.
 
Przyroda kl.IV
 
Data: 17.04.2020
Temat:Poznajemy formy terenu.
Zagadnienia:
1.Wymień formy terenu wypukłe i wklęsłe.
2.Narysuj fragment doliny rzecznej i podpisz jej elementy.
3.Wykonaj model formy terenu wypukły lub wklęsły.( materiał do wyboru: glina, plastelina, masa solna) (do przesłania na e-mila)
 
Zeszyt ćwiczeń: ćw.2,3  str.88 i ćw.4 str.89.

 

 


02.04.2020.

Przyroda  kl. 4     

Data: 02.04.2020

Temat: Uzależnienia i ich skutki.

Zagadnienia:

1.Wyjaśnij, co to jest  uzależnienie i od czego można się uzależnić?

2.Napisz, jaki negatywny wpływ na organizm człowieka mają papierosy i alkohol?     (notatkę możesz wykonać w formie tabelki).

3. Asertywność- co to znaczy. Przygotuj scenkę z odmawiania (poproś kogoś bliskiego żeby odegrał  ją z Tobą).

 Wykorzystaj podręcznik do przyrody.

Zeszyt ćwiczeń: ćw.1 str.81, ćw.3,4 str.82.

 

Przyroda kl. 4

Data: 03.04.2020

Temat: Powtórzenie wiadomości - ,,Odkrywamy tajemnice zdrowia”.

1. Wykonaj ulotkę na temat  jednego z uzależnień.

2. Sprawdź się: zeszyt ćwiczeń – str.83-85.
 26.03.202-przyroda

Przyroda  kl.IV

Data:26.03.2020

Temat: Poznajemy choroby zakaźne i pasożytnicze.

Zagadnienia:

1.Przyczyny chorób zakaźnych i pasożytniczych.

2.Drogi wnikania drobnoustrojów chorobotwórczych.

3.Sposoby zapobiegania chorobom.

(notatka do zeszytu przedmiotowego)

Podręcznik ,,Tajemnice przyrody”

Zeszyt ćwiczeń: ćw. 3, 4, 5 str.77

 

Przyroda  kl.IV

Data: 27.03.2020

Temat: Jak unikać niebezpiecznych sytuacji w domu i w naszym otoczeniu?

Zagadnienia:

1.Zapoznaj się z zasadami bezpiecznego zachowania się podczas niebezpiecznych zjawisk pogodowych: burza, huragan

2.Zasady zachowania się i udzielania pierwszej pomocy  w wypadku  ugryzienia, użądlenia, zatrucia grzybami lub roślinami trującymi.

Podręcznik ,,Tajemnice przyrody”

Zeszyt ćwiczeń: ćw.1, 2, 3 str.78Klasa IV

Zad.
Na podstawie filmu ,,Co się właściwie dzieje, kiedy zaczynasz dojrzewać?" odpowiedz na poniższe zadania:
a) opisz zmiany zachodzące w organizmie podczas dojrzewania u swojej płci,
b) opisz podstawowe zasady dbałości o ciało i otoczenie.
 
Zad.
Rozwiąż zadania w zeszycie ćwiczeń : ćw. 1,2 str.68 oraz 3,4 str.69.
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja