Szkoła Podstawowa w Starych Boiskach
Stare Boiska 33, 24-340 Józefów nad Wisłą, tel./fax 81 828 60 06, email: spboiska@op.pl

Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego (tylko dla dzieci spoza obwodu szkolnego)

Załącznik nr 2 do procedury rekrutacji do oddziału przedszkolnego

 

Stare Boiska, dn. ………………………………….

………………………………………………………………………

     (imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego dziecka)

 

………………………………………………………………….....

(zameldowanie stałe dziecka)

 

…………………………………………………………………….

(adres zamieszkania)                                                                                                                         

                                                                                                                                          Dyrektor

Szkoły Podstawowej w Starych Boiskach

 

Wniosek

RODZICA/PRAWNEGO OPIEKUNA

O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

 SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STARYCH BOISKACH

 w roku szkolnym ………………………………….

 

Zwracam się z prośbą o przyjęcie mojego dziecka…………………………………………………………………………………

                                                                                           /imiona i nazwisko/

 

urodzonego …………………………………………………………….. w ……………………………………………………………………..

                                                    /data urodzenia/                                                                                 /miejscowość/     

 

PESEL ………………………………………..........

 

Zameldowanego w ………………………………………………………………… kod pocztowy……………………………………..

 

Zamieszkałego  w  ………………………………………………………………… kod pocztowy……………………………………..

 

do oddziału przedszkolnego ………………………………………………..

 

Szkoły Podstawowej w Starych Boiskach w roku szkolnym  ……………………………………………. .

 

                                                                                                         ………………………………………………………………...

                                                                                                         (podpis rodzica/prawnego opiekuna)

 

 

Załączniki:

1.Karta zgłoszenia dziecka do oddziału przedszkolnego;

2.Kopia skróconego aktu urodzenia dziecka (do wglądu).

 

Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja