Szkoła Podstawowa w Starych Boiskach
Stare Boiska 33, 24-340 Józefów nad Wisłą, tel./fax 81 828 60 06, email: spboiska@op.pl

wiedza o społeczeństwie

 


19.06.2020 piątek

Temat: Powtórzenie wiadomości.

1.    Proszę powtórzyć najważniejsze zagadnienia z bieżącego działu.


 

23.06.2020 wtorek

Temat: Wpływ reklamy na młodego człowieka.

Zastanów się:

1.    Gdzie i jak często widujesz reklamy?

2.    Jakiego rodzaju reklamy robią na tobie wrażenie?

3.    Jak często sięgasz po produkty reklamowane? Czy częściej niż po te mniej znane z reklam?

 

4.    Opisz swoją ulubioną reklamę, uzasadniając dlaczego lubisz ją najbardziej.
09.06.2020 wtorek

Temat: Konflikty zbrojne na świecie.

Na podstawie tekstu w podręczniku odpowiedz na pytania (w zeszycie):

1.    Jakie są najważniejsze przyczyny współczesnych konfliktów zbrojnych  na świecie?

2.    Wyjaśnij czym jest ludobójstwo. Podaj przykłady takich zbrodni.

 

3.    Wyjaśnij czym jest terroryzm. Wymień najważniejsze motywy, którymi kierują się terroryści.
05.06.2020 piątek

Temat: Projekt edukacyjny: Najbiedniejsze kraje Trzeciego Świata.

 

Wybierz sobie jedno państwo z Trzeciego Świata, zgromadź materiały na jego temat i przygotuj prezentacje w dowolnej formie. Informacje powinny dotyczyć ustroju, ludności, warunków naturalnych, gospodarki. Poza tym przedstaw problemy, z którymi borykają się mieszkańcy wybranego przez Ciebie kraju.

02.06.2020 wtorek

Temat: Problemy współczesnego świata. (2)

1.    Odpowiedz na pytanie dlaczego pomoc dla krajów Trzeciego Świata często jest nieskuteczna.

 

2.    Podręcznik, zad. 1 str.188, odpowiedz w zeszycie na pytania pod tekstem źródłowym.
29.05.2020 piątek

Temat: Problemy współczesnego świata. (1)

Po zapoznaniu się z tematem w podręczniku na str. 184 – 187 odpowiedz na pytania:

1.    Na czym polega globalizacja? Wymień kilka przejawów tego zjawiska, które możesz zaobserwować w codziennym życiu.

 

2.    Poszukaj w Internecie informacji na temat polskiej organizacji pozarządowej, która pomaga mieszkańcom państw Trzeciego Świata.
26.05.2020 wtorek

Temat: Projekt edukacyjny.

 

Przygotuj broszurę informacyjną na temat sposobów wykorzystania funduszy unijnych w Twojej gminie. Podaj przykłady inwestycji i innych przedsięwzięć, które udało się zrealizować dzięki środkom UE. Projekt może być plakatem, pokazem slajdów, możesz nagrać film- forma dowolna

22.05.2020 piątek

Temat: Polska w Unii Europejskiej.

 

Na podstawie tekstu z podręcznika odpowiedz na pytania:

 

1.    Co zyskali Polacy po przystąpieniu do Unii Europejskiej.

2.    Komu przysługuje obywatelstwo unijne? Wymień prawa wynikające z jego przyjęcia.

 

3.    Co to jest strefa Schengen i jakie korzyści z jej istnienia wynikają dla podróżujących?
19.05.2020 wtorek

Temat: Unia Europejska (2)

 

1.    Na podstawie informacji z podręcznika (str. 177) scharakteryzuj poszczególne organy Unii Europejskiej. 

2.    W ciągu bieżącego tygodnia obejrzyj wybrany serwis informacyjny w TV (np. Fakty, Panorama, Telexpress, Wiadomości) i zanotuj w zeszycie co usłyszałeś o działalności Unii Europejskiej. Zdjęcie tej notatki z zeszytu  należy przesłać do 22 maja 2020 r.
15.05.2020 piątek

Temat: Unia Europejska (1).

 

Po zapoznaniu się tematem w podręczniku na str. 174 odpowiedz pisemnie na pytania:

1.    Wyjaśnij w jakim celu powstała unia Europejska.

2.    Podaj nazwiska polityków, którzy są uważani za „ojców założycieli zjednoczonej Europy”.

 

3.    Wymień  cele działalności Unie Europejskiej.
12.05.2020 wtorek

Temat: Organizacje międzynarodowe (2).

 

Na podstawie tekstu w podręczniku na str. 171 odpowiedz do zeszytu na pytania:

 

1.    Co sądzisz na temat członkostwa Polski w NATO? 

2.    Poszukaj w Internecie wiadomości na temat przynajmniej jednej operacji wojskowej NATO po 2000r. Podaj jaki był jej cel i wymień państwa sojuszu, które wzięły w niej udział.

3.    Obejrzyj prezentację: https://view.genial.ly/5ead65db32376f0d7de42808/presentation-organizacje-miedzynarodowe?fbclid=IwAR2dpCfNTCeDPENU8I_w1yaluEoYHx0WHhcHF9xsQatxrIPDGPN6EuqtXYw 
kl. VIII

09.05.2020 piątek

Temat: Organizacje międzynarodowe (1)

Na podstawie tekstu w podręczniku na str. 168 – 170 proszę odpowiedzieć na pytania (do zeszytu):

1.    Jaka funkcję pełni ambasador?

2.    Jaką funkcję pełni konsul?

3.    Jakie są główne zadania ONZ?

4.    W jakim celu i okolicznościach powstało NATO?
05.05. 2020 wtorek

Temat. Sprawdzian wiadomości z działu Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej.

 
Sprawdzian powędruje do Waszych skrzynek o godzinie 9.00 Proszę go rozwiązać i do 10 .00 odesłać odpowiedzi.
28.04.2020 wtorek

Temat: Powtórzenie wiadomości.

 

Proszę zastanowić się nad poniższymi zagadnieniami przygotowującymi do sprawdzianu:

1.    Wyjaśnij na czym w świetle prawa polega referendum.

2.    Wyjaśnij na czym polega zasada konstytucjonalizmu.

3.    Wskaż najważniejsze Twoim zdaniem uprawnienia sejmu i Senatu.

4.    Jaki są następstwa uchwalenia przez sejm wotum nieufności wobec rządu?KL. VIII

 

24.04.2020 piątek

Temat: Media i opinia publiczna.

 

Po zapoznaniu się z tekstem w podręczniku na str. 158-161 odpowiedz do zeszytu na pytania:

1.    Jaką funkcję pełnią sondaże w życiu opinii publicznej?

2.    Jakie funkcje pełnią media?

3.    Jakie znaczenie ma dla nas reklama?

 

p.s. na piątek  30.04 2020 przewiduję sprawdzian z działu Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej, proszę  zacząć powtarzać materiałJ 17.04.2020 piątek

Temat: Organizacje obywatelskie.

Na podstawie tekstu w podręczniku str. 152 i 153 odpowiedz na poniższe pytania. Odpowiedzi zapisz do zeszytu: 

1.    Czym zajmują się organizacje pozarządowe?

2.    Jakie są zasady funkcjonowania stowarzyszeń? 

3.    Jak działają fundacje?

 

20 .04.2020 wtorek

Temat Organizacje obywatelskie (2).

Po zapoznaniu się z tekstem w podręczniku na str. 154-157 odpowiedz do zeszytu na pytania:

1.    Wyjaśnij na czym polega wolontariat.

2.    Wymień najbardziej znane organizacje młodzieżowe.

3.    Jakie prawa przysługują związkom zawodowym. 

KL. VIII

 

07.04.2020 czwartek

Temat: Sądy i trybunały (2)

Zredaguj krótką notatkę na poniższe zagadnienia (podr. str. 149)

1. Wymień główne zadania Trybunały Konstytucyjnego.

2. Wyjaśnij co oznaczają zasady dotyczące niezależności sądów i niezawisłości sędziów? Czemu one służą? (str. 151)

 03. 04. 2020 piątek

KL. VIII

Temat: Sądy i trybunały (1)

 

Zredaguj krótką notatkę odpowiadając na poniższe pytania (podr. str. 146) :

1.    Kto sprawuje władzę sądowniczą w Polsce?

2.    Jakie sądy funkcjonują w Polsce?

3.    Jaka jest rola sędziego?

 
Rodzina – ważna grupa społeczna

Będę potrafił scharakteryzować rodzinę jako ważną grupę społeczną. Nauczę się, jaką rolę pełnią rodzice i osoby starsze w rodzinie, dokonam analizy wartości ważnych dla swojej rodziny.

·        Lekcja z e-podręcznika 

·        Materiał ze Scholaris

 

Prawa i obowiązki dzieci w rodzinie

Będę potrafił wskazać, jakie mam prawa jako dziecko i jakie są moje obowiązki wynikające z przynależności do mojej rodziny.

·        Lekcja z e-podręcznika 

 


Temat: Godność kazdego człowieka i prawa, które mu przysługują.

1. https://epodreczniki.pl/a/ja-i-moje-prawa---podsumowanie/DPQeVJhRB

 

Zastanów się czy limit wieku, do którego za czyny dzieci odpowiadają ich rodzice jest odpowiedni?

Podaj argumenty za lub przeciw jego zmianie. (notatka w zeszycie)

 

2. Gra edukacyjna https://niepodlegla.men.gov.pl/mission9/pairs_3

 

3. Kahoot  https://create.kahoot.it/details/prawa-czowieka-quiz-24-pytania/a77caa93-5d78-40c5-a0d7-389bf6c07c45

PIN 020958

Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja