Szkoła Podstawowa w Starych Boiskach
Stare Boiska 33, 24-340 Józefów nad Wisłą, tel./fax 81 828 60 06, email: spboiska@op.pl

Zdalne nauczanie

Konsultacje dla uczniów kl. IV- VIII


Od 1 czerwca wszyscy uczniowie klas IV-VIII mają możliwość spotkania się z naucycielami podczas konsultacji. Aby zajęcia były przeprowadzone w bezpiecznych warunkach, uczniowie zobowiązani są zgłosić chęć uczestnictwa w konsultacjach nauczycielowi przedmiotu, z którego potrzebują pomocy. Nauczyciel zgłosi potrzebę Dyrekotrowi szkoły i ustali termin konsultacji oraz poinformuje ucznia o możliwości spotkania w szkole.
W godzinach konsultacji uczniowie mają możliwość korzystania z zasobów biblioteki szkolnej.
Konsultacje dla kl. VIII

Od 25 maja zapraszamy uczniów kl. VIII na konsultacje w szkole z następujących przedmiotów:
język polski- wtorek od godz. 9.15 do 11.15
język angielski- poniedziałek od godz. 9.15 do 11.15
matematyka- poniedziałek od godz. 11.30 do 13.30
Konsultacje będą się odbywały z zachowaniem wszystkich zasad zalecanych przez GIS.
W godzinach konsultacji uczniowie mają możliwość korzystania z zasobów biblioteki szkolnej.


Drodzy Rodzice/Uczniowie

Dyrektor Szkoły informuje, iż aby zachować higienę pracy zdalnej ucznia, konieczne jest wyznaczenie godzin pracy poświęconej nauce. W związku z tym wyznaczam godziny konsultacji Uczeń – Nauczyciel tj. 10.00 – 13.00. Natomiast informacje zwrotne od Nauczycieli uczniowie będą otrzymywać do godziny 15.00 od poniedziałku do piątku. Proszę Rodziców, aby dopilnowali, by Uczniowie każdego dnia realizowali materiał przygotowany przez nauczycieli na dany dzień, minimalizując w ten sposób czas spędzony przed komputerem lub telefonem.Na czas kształcenia na odległość obowiązują:

PROCEDURA KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ

Z WYKORZYSTANIEM METOD I TECHNIK KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ LUB INNEGO SPOSOBU KSZTAŁCENIA W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19 W SZKOLE PODSTAWOWEJ W STARYCH BOISKACH

Modyfikacja z dnia 6 listopada 2020 r. – Załącznik nr 1

do Zarządzenia 37/2020

 

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1.

 

Niniejsza procedura określa zasady organizacji i prowadzenia kształcenia na odległość, związane z tym prawa i obowiązki Dyrektora, pracowników, uczniów oraz rodziców uczniów, a także metody i techniki kształcenia na czas zawieszenia zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Starych Boiskach.

 

§ 2.

 

Ilekroć w procedurze jest mowa o:

Kształceniu na odległość– należy przez to rozumieć takie prowadzenie procesu kształcenia, w którym w istotny sposób uwzględnia się znaczący dla tego procesu brak bezpośredniego kontaktu ucznia z nauczycielem i innymi kształcącymi się;

Dyrektorze– należy przez to rozumieć Dyrektora Szkoły Podstawowej w Starych Boiskach;

Nauczycielu– należy przez to rozumieć pracowników pedagogicznych zatrudnionych w Szkole Podstawowej w Starych Boiskach;

Uczniach, dzieciach– należy przez to rozumieć młodzież oraz dzieci uczęszczające do Szkoły Podstawowej w Starych Boiskach;

Szkole, Jednostce– należy przez to rozumieć Szkoły Podstawowej w Starych Boiskach.

Od 26 października 2020 r. kontynuowana jest realizacja programu nauczania.

Dzieci i młodzież niepełnosprawna, objęta kształceniem specjalnym lub wczesnym

wspomaganiem rozwoju lub zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi, nadal objęta

jest wsparciem w formie specjalistycznych zajęć rewalidacyjnych.

 

 

§ 3.

Nadzór pedagogiczny

 

Nadzór pedagogiczny nad kształceniem na odległość prowadzi Lubelski Kurator Oświaty w zakresie:

sposobu realizacji kształcenia na odległość;

stopnia obciążeń uczniów realizacja zleconych im zadań.

Dyrektor szkoły utrzymuje kontakt z przedstawicielami organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

Dyrektor informuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny o problemach oraz trudnościach wynikających z wdrażania zdalnego nauczania.

Dyrektor w ramach sprawowania nadzoru pedagogicznego zobowiązuje nauczycieli do prowadzenia dokumentacji szkolnej.

Dyrektor w ramach prowadzonego nadzoru wykorzystuje jednolitą  platformę MS Teams.

Dyrektor w ramach sprawowania nadzoru pedagogicznego dostosował metody przeprowadzania kontroli przestrzegania przez pracowników przepisów prawa, realizacji podstawy programowej oraz sposób prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Szczególnemu nadzorowi pedagogicznemu podlega:

realizacja zajęć w ramach pomocy psychologiczno- pedagogicznej;

realizacja zajęć rewalidacyjnych;

systematyczność, adekwatność i terminowość prowadzonych przez nauczycieli zajęć;

bieżące ocenianie postępów uczniów;

rytmiczność realizacji podstawy programowej z poszczególnych zajęć edukacyjnych;

sposób prowadzenia przez nauczycieli dokumentacji realizacji zadań
w okresie kształcenia na odległość.

Dyrektor szkoły w razie konieczności zobowiązany jest do aktualizacji planu nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2020/2021. O każdej modyfikacji niezwłocznie informuje Radę Pedagogiczną szkoły.

 

§ 4.

 

Dyrektor szkoły utrzymuje stały kontakt z przedstawicielami organu prowadzącego w celu bieżącego monitorowania sytuacji związanej z wdrożeniem kształcenia na odległość.

Dyrektor szkoły informuje organ prowadzący o problemach i trudnościach wynikających z realizacji kształcenia na odległość.

W sytuacji braku możliwości realizacji kształcenia na odległość w stosunku do wybranych uczniów. Dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym ustali alternatywne formy kształcenia.

Organ prowadzący jednostkę może użyczyć sprzęt niezbędny do realizacji przez ucznia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia, w szczególności komputer (zestaw komputerowy), laptop albo tablet.

Użyczenie sprzętu oznacza konieczność zawarcia umowy użyczenia. Umowę co do zasady rodzic zawiera z organem prowadzącym, który jednak może być reprezentowany przez Dyrektora– po udzieleniu mu stosownego upoważnienia.

Rozdział 2

Prawa i obowiązki Dyrektora Szkoły

§ 5.

 

Dyrektor na bieżąco koordynuje współpracę nauczycieli z uczniami lub rodzicami, uwzględniając potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne uczniów, w tym:

uczniów objętych kształceniem specjalnym;

uczniów zdolnych i o specjalnych potrzebach edukacyjnych,

uczęszczających na zajęcia rewalidacyjne.

Dyrektor szkoły w celu realizacji kształcenia na odległość:

przekazuje uczniom, rodzicom i nauczycielom informacje o sposobie i trybie realizacji zadań szkoły w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania,

ustala, we współpracy z nauczycielami, tygodniowy zakres treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych oddziałach klas oraz na zajęciach realizowanych w formach pozaszkolnych;

ustala warunki i sposób przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego i sprawdzianu wiadomości i umiejętności oraz warunków i sposobu ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w przypadku wniesienia zastrzeżenia do trybu ustalenia tej oceny, o których mowa w rozdziale 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, a także warunków i sposobu zaliczania zajęć realizowanych w formach pozaszkolnych;

ustala sposób dokumentowania realizacji zadań jednostki systemu oświaty;

wskazuje, we współpracy z nauczycielami, źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć, w tym materiały w postaci elektronicznej, z których uczniowie lub rodzice mogą korzystać;

zapewnia każdemu uczniowi lub rodzicom możliwość konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia oraz przekazuje im informację o formie i terminach tych konsultacji;

ustala z nauczycielami potrzebę modyfikacji odpowiednio zestawu programów wychowania przedszkolnego i szkolnego zestawu programów nauczania.

Dyrektor Szkoły ustala z nauczycielami tygodniowy zakres materiału dla poszczególnych klas, uwzględniając m.in.:

równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu;

zróżnicowanie tych zajęć;

możliwości psychofizyczne ucznia;

łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia;

ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć.

Dyrektor Szkoły w celu zorganizowania kształcenia na odległość może poprosić o wsparcie techniczne i informatyczne nauczyciela informatyki.

 

 

§ 6.

Zasady współpracy szkoły z sanepidem

 

Dyrektor szkoły na bieżąco śledzi komunikaty na temat COVID- 19 nadawane przez Główny Inspektorat Sanitarny i stosuje się do jego zaleceń.

Dyrektor szkoły wymaga od swoich pracowników bezwzględnego przestrzegania zaleceń GIS.

W sytuacji wystąpienia zagrożenia zarażenia wirusem COVID- 19 Dyrektor szkoły niezwłocznie informuje o tym fakcie lokalną stację sanitarno - epidemiologiczną.

W sytuacji wystąpienia zarażenia wirusem COVID-19 u jednego z pracowników lub uczniów Dyrektor szkoły niezwłocznie informuje o tym fakcie lokalną stację sanitarno- epidemiologiczną.

Dyrektor szkoły pozostaje w stałym kontakcie z przedstawicielem lokalnej stacji sanitarno - epidemiologicznej w celu bieżącego monitorowania sytuacji związanej
z szerzeniem się epidemii COVID-19.

 

Rozdział 3

Pomoc psychologiczno- pedagogiczna

§ 7.

 

Zgodnie ze Statutem szkoły w szkole organizowana i udzielana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna.

Korzystanie z pomocy psychologiczno- pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.

Do dyspozycji rodziców oraz uczniów jest logopeda szkolny.

W miarę możliwość technicznych i organizacyjnych pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest w formie:

zajęć rozwijających uzdolnienia;

zajęć dydaktyczno- wychowawczych;

zajęć specjalistycznych (logopedycznych, korekcyjno- kompensacyjnych);

porad, konsultacji.

W miarę możliwości technicznych i organizacyjnych pomoc udzielana w oddziale przedszkolnym jest w formie:

zajęć rozwijających uzdolnienia;

zajęć specjalistycznych: korekcyjno- kompensacyjnych, logopedycznych;

porad i konsultacji.

 

§ 8.

Zasady pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

 

W szkole organizuje się zdalne nauczanie dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Za organizację zajęć  dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego odpowiedzialny jest zespół nauczycieli uczących w danej klasie.

Przewodniczącym zespołu jest – wychowawca klasy, który jest odpowiedzialny za zdalny kontakt z Dyrektorem szkoły.

Zespół analizuje dotychczasowe programy nauczania dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego
i dostosowuje je w taki sposób, aby móc je zrealizować w sposób zdalny.

Podstawą modyfikacji programów powinny stać się możliwości psychofizyczne uczniów do podjęcia nauki zdalnej. Szczególną uwagę należy zwrócić na zalecenia
i dostosowania wynikające z dokumentacji stworzonej w ramach udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom.

Jeśli uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi lub uczeń posiadający orzeczenie  o potrzebie kształcenia specjalnego nie jest w stanie zrealizować programu w sposób zdalny, należy wskazać alternatywną formę realizacji zajęć.

Przewodniczący zespołu sporządza raport na temat modyfikacji programów
i dostosowania narzędzi informatycznych do możliwości psychofizycznych uczniów
o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i przekazuje go drogą elektroniczną Dyrektorowi szkoły.

Dopuszcza się taką możliwość modyfikacji programów nauczania w/w uczniów, aby niektóre treści, niedające się zrealizować w sposób zdalny, przesunąć w czasie do momentu, w którym uczniowie wrócą do szkoły.

Dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz posiadających orzeczenie o
 potrzebie kształcenia specjalnego organizuje się zdalne konsultacje.

Konsultacje mogą odbywać się online w czasie rzeczywistym lub w czasie odroczonym: na zasadzie kontaktu mailowego i/lub poprzez np. komunikator społecznościowy/platformę MS Teams.

O formie oraz czasie konsultacji decyduje nauczyciel lub specjalista, uzgadniając ten fakt wcześniej z Dyrektorem szkoły.

Harmonogram konsultacji zostaje udostępniony uczniom i rodzicom poprzez drogą mailową a w szczególnych przypadkach przez sms lub inny możliwy sposób.

Zajęcia rewalidacji prowadzone są w formie stacjonarnej z zachowaniem reżimu sanitarnego.

 

§ 9.

Logopeda szkolny

 

Logopeda przygotowuje i przekazuje rodzicom ćwiczenia doskonalące i utrwalające nabyte umiejętności oraz dokładne instrukcje, jak te ćwiczenia wykonywać, by osiągnąć założony cel.

Zobowiązuje się logopedę do wybór ćwiczeń dostosowanych do indywidualnych potrzeb dziecka i możliwości do wykonania przez osobę niebędącą specjalistą w danej dziedzinie.

Logopeda szkolny określa godziny dyżurowania w ustalonej formie, np. na Skype, Messenger, poczta elektroniczna, telefonicznie – wsparcie dla rodziców i uczniów.

Zajęcia logopedyczne dla uczennicy ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi realizowane są w formie stacjonarnej.

 

Rozdział 4

Metody kształcenia na odległość

§ 10.

 

Przed rozpoczęciem nauki z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość Szkoła:

sprawdza, czy zapewniono kontakt za pośrednictwem internetu ze wszystkimi uczniami, rodzicami i nauczycielami;

sprawdza czy posiada aktualne numery telefonu wszystkich uczniów, rodziców
i nauczycieli;

przeprowadza analizę możliwości zdalnej realizacji tygodniowego rozkładu zajęć klas i oddziałów;

uwzględnia potrzeby edukacyjne uczniów, w tym wynikające z niepełnosprawności;

przygotowuje możliwości zdalnego monitorowania i oceniania postępów ucznia;

opracowuje informację dla nauczycieli, uczniów i rodziców o kształceniu na odległość;

opracowuje informacje dla rodziców i uczniów dotyczące w szczególności:

organizacji warunków do nauki w domu,

sposobów motywowania i wspierania ucznia w systematycznym uczeniu się poza Szkołą,

zasad zapewnienia bezpieczeństwa w sieci.

 

§ 11.

 

Komunikowanie się̨ przez Internet może przebiegać w dwóch trybach:

synchronicznym– komunikowanie w czasie rzeczywistym (on- line);

asynchronicznym- z przesunięciem w czasie, wysyłanie komunikatów następuje w rożnym czasie. Uczniom daje to możliwość przemyślenia problematyki zajęć i przygotowania odpowiedzi.

Bezpośrednią jednolitą platformą do prowadzenia nauczania zdalnego jest MS Teams.

Podczas nauki zdalnej uczniowie realizują obowiązek szkolny poprzez uczestnictwo w zajęciach online.

Lekcje online odbywają się zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć.

Obecność ucznia na zajęciach jest obowiązkowa i odnotowywana na podstawie jego aktywności w czasie lekcji tj: logowania się ucznia na lekcjach typu online, poprzez wysłanie do lekcji komunikatu o treści „Obecny” w przypadku lekcji prowadzonych przy użyciu konwersacji tekstowej.

Nauczyciel ma obowiązek wskazania, uczniom ogólnie dostępnych źródeł
i materiałów niezbędnych do realizacji zajęć, w tym szkoły materiałów w postaci elektronicznej, z których uczniowie lub rodzice mogą korzystać.

Przekazanie uczniom, rodzicom informacji o sposobie i trybie realizacji zadań szkoły w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania za pomocą strony internetowej szkoły oraz platformy MSTeams.

 

Rozdział 5

Prawa i obowiązki pracowników

 

§ 12.

Prawa i obowiązki nauczycieli

 

Pracownicy pedagogiczni podczas pracy z uczniami zobowiązani są do uwzględnienia różnych potrzeb edukacyjnych, w tym z wynikających z niepełnosprawności.

Zobowiązuje się pracowników do ponownego przeanalizowania dokumentacji uczniów z orzeczeniem i opinia poradni PPP.

 

§ 13.

 

Nauczyciele poszczególnych przedmiotów przygotowując materiały edukacyjne do kształcenia na odległość, dokonują weryfikacji dotychczas stosowanego programu nauczania tak, by dostosować go do wybranej metody kształcenia na odległość.

Nauczyciele zobowiązani są do:

dokumentowania pracy własnej w dokumentacji szkolnej ;

systematycznej realizacji treści programowych;

poinformowania uczniów i ich rodziców o sposobach oceniania, sprawdzania frekwencji, wymagań w odniesieniu do pracy własnej uczniów;

prowadzenia lekcji on-line, przygotowywania materiałów, scenariuszy lekcji, prowadzenia wideokonferencji, publikowania filmików metodycznych, odsyłania do sprawdzonych wiarygodnych stron internetowych, które oferują bezpłatny dostęp;

zachowania wszelkich zasad związanych z ochroną danych osobowych, zwłaszcza w pracy zdalnej poza szkołą;

przekazywania uczniom odpowiednich wskazówek oraz instrukcji;

kierowania procesem kształcenia, stwarzając uczniom warunki do pracy indywidualnej, grupowej i zespołowej;

przestrzegania zasad korzystania z urządzeń prywatnych w celach służbowych.

Nauczyciel pracuje z uczniami, bądź pozostaje do ich dyspozycji, zgodnie                                     z dotychczasowym planem lekcji określonym dla każdej klasy na każdy dzień tygodnia.

 

§ 14.

Nauczyciel wychowawca

 

Każdy wychowawca zobowiązany jest do utrzymywania stałego kontaktu  z rodzicem
i uczniem poprzez platformę MSTeams.

W celu kontaktowania się uczniów oraz rodziców adresy mailowe nauczycieli są także dostępne na stronie internetowej szkoły.

§ 15.

 

Bibliotekarz pozostaje do dyspozycji Dyrektora i wspomaga proces kształcenia uczenia na odległość, szczególnie w przypadkach, kiedy istnieje utrudniony, bądź niemożliwy kontakt poprzez wykorzystanie Internetu.

Bibliotekarz przygotowuje przydatne informacji, które nauczyciele, uczniowie i rodzice mogą wykorzystać podczas pracy z uczniem.

Nauczyciel Bibliotekarz utrzymuje kontakt z innymi bibliotekami szkolnymi w celu konsultacji w jaki sposób najlepiej biblioteka może pracować zdalnie w dobie epidemii.

Nauczyciel Bibliotekarz przegląda na bieżąco internetowe zasoby biblioteczne, korzysta online z czasopism podczas przygotowywania materiałów dla uczniów, nauczycieli i rodziców.

Nauczyciel bibliotekarz utrzymuje kontakt telefoniczny i mailowy z przedstawicielami wydawnictw w sprawie podręczników dotacyjnych, z Kolporterem dotyczący prenumeraty czasopism oraz systematycznie kontynuuje wyżej wymienione działania.

 

§ 16.

 

Zobowiązuje się pracowników pedagogicznych o wymianę doświadczeń i spostrzeżeń podczas realizacji kształcenia na odległość.

§ 17.

 

Kompetencje Rady Pedagogicznej pozostają bez zmian.

Posiedzenia Rady Pedagogicznej i głosowania nauczycieli mogą odbywać się drogą elektroniczną poprzez jednolita platformę MSTeams, z wykorzystaniem środków komunikacji na odległość. Głosowania są jawne (Załącznik do Uchwały nr 11/2019/2020 z dnia 30.03.2020 r. ,,Modyfikacja Regulaminu RP obowiązująca w systemie kształcenia na odległość”).

Rada Pedagogiczna podejmuje swoje decyzje w formie uchwał. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

Zebrania Rady Pedagogicznej protokołowane są w formie elektronicznej.

 

Rozdział 6

Zadania i obowiązki uczniów i rodziców

 

§ 18.

Uczniowie i ich rodzice pozostają w stałym kontakcie z nauczycielami
i wychowawcami.

Uczniowie zobowiązani są do korzystania z udostępnionych im kont na jednolitej platformie MS Teams. W przypadku braku możliwości korzystania z platform wskazanych przez nauczycieli lub problemów z systemem- uczeń zobowiązany jest go zawiadomić.

Uczeń zobowiązany jest do

kontrolowania realizacji treści nauczania, odrabiania i odsyłania terminowo zadań domowych, prac kontrolnych, itp.;

Logowania się na platformie MS Teams w godzinach zgodnych z tygodniowym planem lekcji.

Rodzice zapewniają w szczególności uczniom:

odpowiednią przestrzeń w domu, umożliwiając efektywną naukę w spokoju oraz skupieniu;

dostosowane do wzrostu wysokości biurka oraz krzesła umożliwiając uczniowi wygodną pozycję pracy;

właściwy komfort podczas nauki w domu, np. poprzez systematyczne wietrzenie pomieszczenia, ograniczenie dostępu do oglądania telewizji lub używania telefonu komórkowego.

 

Rozdział 7

Materiały edukacyjne

§ 19.

 

Dyrektor Szkoły w szczególności rekomenduje do korzystania z następujących możliwości kształcenia na odległość:

jednolita platforma MS Teams;

strony internetowe rekomendowane przez MEN;

platformy edukacyjne wydawnictw pedagogicznych;

Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej udostępnionej przez MEN (epodręczniki.pl);

Zdalne lekcje.gov.pl; lekcjewsieci.pl; lektury.gov.pl;

Materiałów dostępnych na stronach internetowych urzędu obsługującego MEN;

Materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii.

 

Wszystkie treści zamieszczone na platformie epodręczniki.pl są dostępne przez przeglądarkę internetową i nie wymagają instalacji dodatkowego oprogramowania. Użytkownicy mogą wyszukiwać materiały poprzez słowa kluczowe lub po treściach podstawy programowej. Wyszukane materiały można zapisać w swoim profilu jako ulubione. Na platformie znajdują się także:

programy nauczania i scenariusze zajęć– zakładka „Programy nauczania
i scenariusze zajęć do kształcenia ogólnego”;

dodatkowe e- materiały do wykorzystania w szkole lub do samodzielnej pracy ucznia zamieszczone w zakładce „Katalog zasobów dodatkowych”;

materiały w postaci e- podręczników, które powstały w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki. Można je znaleźć w zakładce „E- podręczniki PO KL”;

linki do zewnętrznych zasobów do kształcenia ogólnego oraz dla uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi– zakładka „Kształcenie na odległość”;

gra edukacyjna „Godność, wolność i niepodległość” powstała w ramach Programu Wieloletniego Niepodległa na lata 2017- 2022”.

Szkoła zaleca korzystanie ze strony Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz komisji okręgowych, gdzie znajdą materiały przydatne w przygotowaniach do egzaminu ósmoklasisty, m.in.:

informatory zawierające przykładowe zadania z rozwiązaniami;

przykładowe arkusze egzaminacyjne, próbne arkusze egzaminacyjne, filmy informacyjne o egzaminie ósmoklasisty;

dodatkowe zestawy zadań;

arkusze egzaminacyjne z 2020 roku;

arkusze egzaminu próbnego z 2020 roku.

Wymieniony w ust. 1 katalog, nie jest zamknięty. Nauczyciel może przyjąć inne rozwiązania.

4. W związku z zawieszeniem zajęć udostępnia się strony internetowe z książkami oraz lekturami on– line:

1) Federacja Bibliotek Cyfrowych - https://fbc.pionier.net.pl/;

2) Otwarte Zasoby Wolne Lektury – https://otwartezasoby.pl/wolne-lektury-szkolna-biblioteka-cyfrowa/;

3) Biblioteka internetowa wolne lektury- https://wolnelektury.pl/;

4) Audioteka https://audioteka.com/pl/audiobooks;

5) Biblioteka internetowa- https://polona.pl/;

6) Biblioteka internetowa- https://lektury.gov.pl/;

7) Internetowy zasób archiwalnych materiałów audiowizualnych- https://ninateka.pl/edu.

Poleca się także korzystanie z darmowego konta premium (na 60 dni) na stronie www.empik.pl, gdzie poza e-bookami lektur są również inne ciekawe pozycje książkowe.

 

Rozdział 8

Zadania kształcenia na odległość

 

§ 20.

 

Zobowiązuje się nauczycieli do prowadzenia zajęć w formach mieszanych: zajęcia on-line oraz zlecanie uczniom wykonywanie ćwiczeń we własnym zakresie (bez użycia komputerów).

W przypadku braku możliwości uczestniczenia ucznia w zajęciach on-line zobowiązuje się ucznia do uczestniczenia w programach telewizyjnych oraz słuchanie audycji radiowych realizujących treści podstawy programowej. Jednocześnie uczeń lub jego rodzice zobowiązani są zgłosić wychowawcy trudności w realizacji zajęć on-line. Wychowawca klasy, nauczyciele wraz z uczniami i rodzicami muszą wypracować wspólny model współpracy.

W przypadku trudnej sytuacji rodzinnej możliwe jest zorganizowanie uczestniczenia w zajęciach on-line stacjonarnie w szkole.

Harmonogram zajęć poszczególnych oddziałów oparty jest na dotychczasowym podziale godzin oddziałów klasowych z uwzględnieniem następujących wytycznych :

Zajęcia lekcyjne on-line nauczyciela z oddziałem klasowym rozpoczynają się w czasie rzeczywistym zgodnym z planem lekcji;

Nauczyciel uwzględniając na prowadzonej jednostce lekcyjnej on-line zaplanowany przez siebie temat (obejmujący zakres programu nauczania) dostosowuje podział czasu pracy z uczniami do ich potrzeb psychofizycznych
z uwzględnieniem zasad bezpiecznego korzystania przez uczniów z urządzeń wykorzystywanych w komunikacji elektronicznej;

Nauczyciel  na prowadzonej jednostce lekcyjnej on-line wyjaśnia uczniom treści programowe z wykorzystaniem opracowanych przez siebie form przekazu;

Nauczyciel  na prowadzonej jednostce lekcyjnej on-line przeznacza część czasu pracy na bieżącą konsultację on-line z uczniami i udzielanie odpowiedzi;

Nauczyciel może przesłać uczniom opracowany przez siebie materiał on-line przed rozpoczęciem zajęć, który zrealizuje z uczniami według podziału godzin;

W przesłanym materiale nauczyciel zależnie od potrzeb uwzględnia następujące treści:  temat zajęć, notatka do zeszytu dla uczniów, forma przekazu treści dedykowanych uczniom ( np. program prezentacyjny, edytor tekstu, quiz itp. ) link do filmiku wyjaśniającego dane pojęcie oraz zadania do wykonania
z podręcznika, ćwiczeń lub dedykowanych stron internetowych;

Nauczyciel ustala z oddziałem klasowym formę i zakres czasowy kontaktu
z uczniami w dniu, w którym zrealizował lekcję on- line– w celu udzielania odpowiedzi;

Nauczyciel ustala uczniom czas na odesłanie wykonanego ćwiczenia bądź polecenia on-line z wykorzystaniem platformy– do określonej godziny danego bądź kolejnego/ych dnia/i- uwzględniając indywidualne możliwości psychofizyczne uczniów oraz uwarunkowania technologiczne posiadanych przez nich narzędzi elektronicznych;

Nauczyciel może zlecić odesłanie przez ucznia/ rodzica wykonanych zadań w celu ocenienia.

Nauczyciel odsyła do ucznia ocenioną pracę zgodnie z niniejszą procedurą.

Nauczyciel również może nagrywać krótkie filmiki lub pliki audio wyjaśniające nowe zagadnienia pomagające uczniom zrozumieć materiał.

Nauczyciel wychowania fizycznego zobowiązany jest zachęcać uczniów
do codziennego ruchu, przypominając zasady bezpiecznego wykonywania ćwiczeń fizycznych.

 

Rozdział 9

Ocenianie

§ 21.

 

Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia oraz zachowanie ucznia.

§ 22.

Ocenianie  bieżące

 

Ocenianie bieżące podczas kształcenia na odległość ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć. Zasady oceniania muszą być dostosowane do przyjętych w szkole rozwiązań kształcenia na odległość.

Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem podczas kształcenia na odległość do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.

Monitorowanie postępów uczniów odbywa się poprzez:

Obserwację pracy ucznia, w tym aktywność ucznia;

Zaangażowanie ucznia w kontaktach z nauczycielem i kolegami w grupie;

Rozwiązywanie zadań i wykonywanie prac wskazanych przez nauczyciela;

Terminowe wykonywanie zadań;

Wykazywanie własnej inicjatywy przez ucznia przy pojawiających się trudnościach;

Wykorzystywanie przez ucznia wiedzy i umiejętności wcześniej nabytych do wykonywania kolejnych zadań.

Sposoby weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów zależą od specyfiki przedmiotu.

W zależności od formy komunikacji w uczniem, nauczyciele monitorują i sprawdzają wiedzę uczniów oraz ich postępy w nauce według następujących wytycznych :

ocenianiu podlega aktywność uczniów wykazywana podczas lekcji on-line;

dodatkowe (związane z tematem przeprowadzonej lekcji), zlecone przez nauczyciela czynności i prace wykonane przez uczniów;

ocenianiu podlegają prace domowe zadane przez nauczyciela i odesłane w wyznaczonym terminie poprzez jednolitą platformę MSTeams.

ocenianiu podlegają prace pisemne, które zostały określone ze stosownym wyprzedzeniem. Praca pisemna nie może trwać dłużej niż to wynika z dziennego planu lekcji dla klasy.

odpowiedzi ustne udzielane w czasie rzeczywistym za pomocą komunikatorów elektronicznych – platforma MS Teams.

przygotowanie projektu przez ucznia.

 

§ 23.

 

W ocenianiu zajęć z wychowania fizycznego, nauczyciel bierze pod uwagę
prace pisemne ucznia bądź przygotowaną prezentację dotyczący tematyki kultury fizycznej i edukacji prozdrowotnej oraz teoretyczną znajomość zagadnień sportowych.

Nauczyciel wychowania fizycznego może korzystać z dostępnych i sprawdzonych stron internetowych udostępniających ćwiczenia fizyczne do wykonywania w domu, (np. platforma Fitty Kid- platforma familijnej rozrywki ruchowej, której celem jest zapewnienie dzieciom i rodzinom możliwości zabawy poprzez ruch przed ekranem).

Uczeń może także na polecenie nauczyciela przygotować pisemny np. plan rozgrzewki lub opis zasad danej gry zespołowej.

Nauczyciel wychowania fizycznego może zachęcać uczniów do wypełniania dzienniczków aktywności fizycznej.

 

§ 24.

Ocenianie zachowania

 

Ocenianie zachowania uczniów polegać będzie na podsumowaniu zachowania ucznia w okresie poprzedzającym zawieszenie działalności szkoły, a także zachowanie ucznia w okresie nauki na odległość, a zwłaszcza jego systematyczności i aktywności w realizacji zleconych form nauki.

Przy ocenianiu zachowania można wziąć również pod uwagę kulturę korespondencji, którą odznacza się uczeń - tj. sposób w jaki formułuje wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej do nauczycieli (np. z zachowaniem odpowiednich form grzecznościowych).

W trakcie nauczania zdalnego z wykorzystaniem  lekcji on-line należy brać pod uwagę zachowanie ucznia w trakcie prowadzenia przez nauczyciela lekcji- np. czy przeszkadza nauczycielowi oraz innym uczniom w trakcie wypowiedzi.

 

§ 25.

 

Nauczyciel uzasadnia każda ustaloną ocenę. Uzasadniając ocenę nauczyciel ma obowiązek:

odwoływać się do wymagań edukacyjnych;

przekazywać uczniowi informację o tym, co zrobił dobrze, co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy ze strony ucznia;

wskazać uczniowi jak powinien się dalej uczyć.

 

§ 26.

Ocenianie kształtujące

 

Podczas oceniania kształcenia na odległość warto wykorzystywać zasady oceniania kształtującego.

Ocenianie kształtujące to szczególny sposób pracy nauczyciela i uczniów, który polega na systematycznym pozyskiwaniu informacji o przebiegu procesu uczenia się. Dzięki niemu nauczyciel może modyfikować dalsze nauczanie i dawać uczniom informację zwrotną pomagającą im w nauce.

Główne zasady oceniania kształtującego:

określenie celu poszczególnych prac i zadań oraz formułowanie ich w języku zrozumiałym dla ucznia;

ustalenie jasnych kryteriów oceniania, czyli tego, co będzie brane pod uwagę przy ocenie pracy ucznia- co będzie dowodem na to, że cele zostały osiągnięte.
Kryteria pomagają uczniom przygotować się oraz wykonać pracę tak, aby postawiony przez nauczyciela cel został zrealizowany. Nauczyciel konsekwentnie ocenia tylko to, co wcześniej zapowiedział;

stosowanie efektywnej informacji zwrotnej - nauczyciel zamiast stawiać ocenę sumującą przekazuje uczniowi komentarz do jego pracy. Dobra informacja zwrotna zawsze powinna zawierać cztery elementy:

wyszczególnienie i docenienie dobrych elementów pracy ucznia,

odnotowanie tego, co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy ze strony ucznia,

wskazówki, w jaki sposób uczeń powinien poprawić tę konkretną pracę,

wskazówki, w jakim kierunku uczeń powinien pracować dalej;

budowanie atmosfery uczenia się, współpracując z uczniami i rodzicami– wprowadzenie atmosfery sprzyjającej uczeniu się przejawia się większym poczuciem własnej wartości uczniów, zaangażowaniem w proces uczenia się, samodzielnością, umiejętnością współpracy oraz świadomym i odpowiedzialnym uczeniem się. Rodzice są partnerami i pomocnikami nauczyciela w nauczaniu swoich dzieci;

formułowanie odpowiednich pytań kluczowych– zadawanie przez nauczycieli kluczowych pytań skłania uczniów do myślenia oraz ukazują uczniom szerszy kontekst omawianego zagadnienia, zachęcają do poszukiwania odpowiedzi i silniej angażują w naukę;

wprowadzenie procesu samooceny- jeżeli uczeń sam potrafi ocenić, ile się nauczył i co jeszcze musi zrobić, aby osiągnąć wyznaczony cel, to pomaga mu to w procesie uczenia się i czyni z niego aktywnego i odpowiedzialnego uczestnika tego procesu.

 

§ 27.

1. Oceny bieżące w klasach I – III wyrażane są w stopniach według skali: stopień celujący –6; stopień bardzo dobry –5; stopień dobry –4; stopień dostateczny –3; stopień dopuszczający –2; stopień niedostateczny –1, natomiast roczne oceny klasyfikacyjne są ocenami opisowymi, z wyłączeniem oceny z religii.

 

2. W klasach IV- VIII oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne śródroczne oraz roczne ustala się w stopniach według skali: stopień celujący –6; stopień bardzo dobry –5; stopień dobry –4; stopień dostateczny –3; stopień dopuszczający –2; stopień niedostateczny –1.

3. Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny określa Statut Szkoły Podstawowej w Starych Boiskach.

§ 28.

1. Obecność ucznia na zajęciach jest obowiązkowa i odnotowywana na podstawie jego aktywności w czasie lekcji tj: logowania się ucznia na lekcjach typu online, poprzez wysłanie do lekcji komunikatu o treści „Obecny” w przypadku lekcji prowadzonych przy użyciu konwersacji tekstowej.

2. Brak zalogowania się na platformie oraz brak aktywności podczas zajęć  traktowany jest jako nieobecność ucznia.

 

§ 29.

1. Na tydzień przed śródrocznym (rocznym) klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych ustalają na podstawie ocen bieżących śródroczne (roczne) oceny klasyfikacyjne.

2. Ocena roczna uwzględnia ocenę z pierwszego i drugiego półrocza.

3. Nauczyciel   ostateczne   oceny   klasyfikacyjne   wystawia 3 dni   przed zebraniem   klasyfikacyjnym   Rady Pedagogicznej.

 

 

§ 30.

Tryb i warunki uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny z zajęć edukacyjnych

 

Uczeń może ubiegać się o podwyższenie przewidywanej oceny tylko o jeden stopień
i tylko w przypadku gdy co najmniej połowa uzyskanych przez niego ocen bieżących jest równa ocenie, o którą się ubiega, lub od niej wyższa.

Warunki ubiegania się o ocenę wyższą niż przewidywana:

frekwencja na zajęciach (w tym na zajęciach on-line) z danego przedmiotu nie niższa niż 80% (z wyjątkiem długotrwałej choroby);

usprawiedliwienie wszystkich nieobecności na zajęciach;

przystąpienie do wszystkich przewidzianych przez nauczyciela form sprawdzianów i prac pisemnych;

uzyskanie z wszystkich sprawdzianów i prac pisemnych ocen pozytywnych (wyższych niż ocena niedostateczna), również w trybie poprawy ocen niedostatecznych;

skorzystanie z wszystkich oferowanych przez nauczyciela form poprawy, w tym–konsultacji indywidualnych.

Uczeń ubiegający się o podwyższenie oceny zwraca się z pisemną prośbą w formie podania do wychowawcy klasy, w ciągu 7 dni od ostatecznego terminu poinformowania uczniów o przewidywanych ocenach rocznych. Podanie może być wysłane na adres poczty elektronicznej wychowawcy.

Wychowawca klasy i nauczyciel przedmiotu sprawdzają spełnienie wymogów,
w przypadku spełnienia przez ucznia wszystkich warunków, nauczyciel przedmiotu wyrażają zgodę na przystąpienie do poprawy oceny. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z warunków wymienionych w ustępie 4. prośba ucznia zostaje odrzucona, a wychowawca lub nauczyciel odnotowuje na podaniu przyczynę jej odrzucenia.

Uczeń spełniający wszystkie warunki najpóźniej na 7 dni przed klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej przystępuje do przygotowanego przez nauczyciela przedmiotu dodatkowego sprawdzianu pisemnego, obejmującego tylko zagadnienia ocenione poniżej jego oczekiwań - przystępuje do udzielania odpowiedzi ustnej na terenie szkoły z zachowaniem  reżimu sanitarnego obowiązującego w  placówce szkoły.

Sprawdzian, oceniony zgodnie z przedmiotowym systemem oceniania, zostaje dołączony do dokumentacji wychowawcy klasy. Z ustnej odpowiedzi ucznia sporządza się protokół, który jest dołączony do dokumentacji wychowawcy klasy.

Poprawa oceny rocznej może nastąpić jedynie w przypadku, gdy sprawdzian lub odpowiedz ustna została zaliczona na ocenę, o którą ubiega się uczeń lub ocenę wyższą.

Ostateczna ocena roczna nie może być niższa od oceny proponowanej, niezależnie od wyników sprawdzianu, do którego przystąpił uczeń w ramach poprawy.

 

§ 31.

Tryb odwoławczy od ustalonej rocznej oceny klasyfikacyjnej

 

Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie
z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tych ocen.

Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 2 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Zastrzeżenia wnosi się na piśmie lub metodami stosowanymi w kształceniu na odległość wskazując, które przepisy prawa dotyczące trybu ustalenia oceny zostały naruszone.

Sprawdzian, o którym mowa w ust. 1 przeprowadza powołana przez Dyrektora komisja w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Termin sprawdzianu uzgadnia się
z uczniem i jego rodzicami.

Dyrektor w przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.

Dyrektor szkoły ustala skład komisji przeprowadzającej egzamin.

Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.

Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej  oceny  klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

Z  prac  komisji  sporządza  się  protokół  zawierający  skład  komisji,  imię  i  nazwisko  ucznia,  nazwę  zajęć edukacyjnych, z których przeprowadzony był sprawdzian, termin sprawdzianu,  zadania  sprawdzające, wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

Do protokołu, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia oraz zwięzłą informacje o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego.

Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu,
w wyznaczonym  terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły.

 

§ 32.

Egzamin klasyfikacyjny

 

Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na tych zajęciach przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia odpowiednio w okresie, za który przeprowadzana jest klasyfikacja.

Ustalając ocenę klasyfikacyjną nauczyciel zobowiązany jest brać pod uwagę frekwencję ucznia od początku roku szkolnego.

Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny za zgodą Rady Pedagogicznej.

Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:

realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok nauki;

spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.

Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: techniki, plastyki, muzyki i wychowania fizycznego oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. Nie ustala się dla niego oceny z zachowania.

Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

Egzamin klasyfikacyjny z pozostałych zajęć edukacyjnych przeprowadza w formie pisemnej i ustnej Komisja powołana przez Dyrektora szkoły.

Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Termin egzaminu ustala Dyrektor z uczniem i jego rodzicami.

Jeżeli nie ma żadnych przeciwskazań ani przeszkód egzamin klasyfikacyjny może być przeprowadzony zdalnie (za pomocą środków komunikacji elektronicznej) lub na terenie placówki. Decyzje podejmuje Dyrektor z powołaną Komisją.

Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w terminie ustalonym, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora szkoły.

Dyrektor szkoły ustala skład komisji przeprowadzającej egzamin.

Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający
w szczególności:

imiona i nazwiska nauczycieli egzaminujących lub skład komisji;

termin egzaminu klasyfikacyjnego;

nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzany egzamin;

imię i nazwisko ucznia;

zadania egzaminacyjne;

ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

W przypadku egzaminu z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej protokół wypełnia się zdalnie.

Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację
o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Członkowie komisji podpisują protokół po zniesieniu okresu czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany" albo „nieklasyfikowana”.

Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna (z wyjątkiem uczniów, którzy
w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego otrzymali ocenę niedostateczną).

Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona
w wyniku egzaminu poprawkowego.

 

§ 33.

Egzamin poprawkowy

Począwszy od oddziału klasy IV szkoły podstawowej uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych może zdawać egzamin poprawkowy.

Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej oraz ustnej z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego,
z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

Jeżeli nie ma żadnych przeciwskazań ani przeszkód egzamin poprawkowy może być przeprowadzony zdalnie (za pomocą środków komunikacji elektronicznej) lub na terenie placówki. Decyzje podejmuje Dyrektor z powołaną Komisją.

Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.

Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.

Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

skład komisji;

termin egzaminu poprawkowego;

nazwę zajęć edukacyjnych;

imię i nazwisko ucznia;

zadania egzaminacyjne;

ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

W przypadku egzaminu z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej protokół wypełnia się zdalnie.

Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację
o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

Członkowie komisji podpisują protokół po zniesieniu okresu czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół.

Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do oddziału klasy programowo wyższej i powtarza odpowiednio klasę.

Rada Pedagogiczna uwzględniając możliwości ucznia może 1 raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do oddziału klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych albo z zajęć
z języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego, pod warunkiem, że te zajęcia są realizowane w oddziale klasy programowo wyższej.

Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna.

§ 34.

Egzamin ósmoklasisty

 

Egzamin ósmoklasisty odbędzie się terminie 25 - 27 maja 2021 roku.

Szczegółowy harmonogram oraz zasady obowiązujące podczas przeprowadzania egzaminu dostępne będą na stronie internetowej szkoły oraz rozesłane poprzez pocztę elektroniczną.

 

Rozdział 10

Bezpieczeństwo i higiena pracy

§ 35.

 

Obecność ucznia na zajęciach jest obowiązkowa i odnotowywana na podstawie jego aktywności w czasie lekcji tj: logowania się ucznia na lekcjach typu online, poprzez wysłanie do lekcji komunikatu o treści „Obecny” w przypadku lekcji prowadzonych przy użyciu konwersacji tekstowej.

Podczas nauki z wykorzystaniem komputera należy przestrzegać następujących zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy komputerze:

odpowiedni dobór mebli: krzesło z regulowaną wysokością oraz regulowanym odchyleniem oparcia, aby dostosować je do wzrostu użytkownika;

klawiaturę i ekran monitora należy ustawić w odpowiedniej odległości dostosowanej do wzrost i wzroku użytkownika, zaleca się zachowanie właściwej odległość twarzy od monitora: około 40- 70 cm;

optymalne ustawienie monitora- odchylenie go lekko do tyłu i ustawienie tak, aby był idealnie przed użytkownikiem;

wykonywanie co godzinę przerw w pracy przy komputerze oraz ćwiczeń relaksacyjnych oczu i mięśni szyi, barków i dłoni;

rozgrzanie nadgarstków, palców, przedramion;

utrzymywanie właściwej pozycji siedzącej: zachowanie naturalnej krzywizny kręgosłupa, podparcie pleców w okolicy lędźwiowej, oparcie przedramion na podłokietnikach;

używanie okularów korekcyjnych, w przypadku wady wzroku;

zapewnienie odpowiedniego oświetlenia.

 

§ 36.

Postanowienia końcowe

 

Dyrektor Szkoły zawiadamia uczniów, rodziców i nauczycieli o rozwiązaniach w zakresie kształcenia na odległość poprzez komunikat na stronie internetowej.


 

Zasady oceniania wewnątrzszkolnego link
Procedury zapewnienia bezpieczeństwa link 
Procedura dezynfekcji sal, łazienek, korytarzy na czas pandemii https://docs.google.com/document/d/1voR_9OczXZA5sRLBvpX6C03XRC4Jjo95VLeLQNPP4Gw/edit 
Procedura bezpieczeństwa organizacji egzaminów 
https://docs.google.com/document/d/1Zjm5KqcKfoib41-78bC58AIj4QhNJQeKn3wI6B00Ki8/edit

 Podane e-maile służą uczniom i rodzicom do komunikowania się 
z nauczycielami,
stwarzają możliwość zadawania pytań i uzyskiwania niezbędnych wyjaśnień i pomocy.

 

Odnośniki do stron z umieszczonymi materiałami edukacyjnymi

Adresy skrzynek pocztowych e- mail, na które uczeń będzie wysyłać np. wykonane ćwiczenia i prace

Oddział przedszkolny 3 - 4 latki

prze.3i4.spb.sylwia@gmail.com

przedszkole.3i4.spb.ewa@gmail.com

Oddział przedszkolny 5 - 6 latki

przedszkole.5i6.spb.ewa@gmail.com

przedszkole5.6.spb.basia@gmail.com

Klasa 1

spboiska1@gmail.com

Klasa 2

spboiska2@gmail.com

Klasa 3

spboiska3@gmail.com

Wychowanie fizyczne kl. 1-3

wychowanie.fizyczne.123.spb@gmail.com

Język polski kl. 4, 7, 8

jezyk.polski.4.7.8.spb@gmail.com

Język polski kl. 5, 6

jezyk.polski.5.6.spb@gmail.com

Język angielski kl. 1 – 3/ oddział przed. 5-6 latki

jezyk.angielski.0123.spb@gmail.com

Język angielski kl. 4 - 8

agakoza.ang@gmail.com

Historia kl. 4, 6, 7

a.iracka@wp.pl

Historia kl. 5, 8

historia.5.8.spb@gmail.com

WOS

agakoza.wos.@gmail.com

Matematyka

matematyka.spb@gmail.com

Biologia

biologiaaga.spb@gmail.com

Fizyka

fizyka.spb@gmail.com

Geografia

geografiaaga.spb@gmail.com

Przyroda

przyroda.spb@gmail.com

Chemia

chemia.spb@gmail.com

Język niemiecki

jezyk.niemiecki.spb@gmail.com 

Plastyka

plastyka.spb@gmail.com

Technika

technikaaga.spb@gmail.com

Informatyka

informatyka.spb@gmail.com

Muzyka

muzyka12.spb@gmail.com

Religia

spbkatecheza@gmail.com

Edukacja dla bezpieczeństwa

edb.spb1@gmail.com

Wychowanie fizyczne kl. 6

wychowaniefiz.spb@gmail.com

Wychowanie fizyczne kl. 4-5, 7-8, SKS

wych.fizyczne.spb@gmail.com

Logopedia/materiały przesyłane indywidualnie

logopeda.spb@gmail.com

Rewalidacja/materiały przesyłane indywidualnie

rewalidacja.spb@gmail.com

Koło programowanie kl. 8

kolo.programowanie.8.spb@gmail.com
Koło szachowe kl. 7 kolo.szachowe.7@gmail.com
   


Zasady pracy nauczycieli i uczniów obowiązujące w okresie kształcenia na odległość

 Uczniowie klas IV – VIII:
    są zobowiązani do codziennego sprawdzania na stronie szkoły https://sp-boiska.pl.tl/Zdalne-nauczanie.htm realizowanego zakresu materiału podanego przez nauczycieli;
    zapoznania się z podana tematyką i wykonaniem poleceń/zadań;
    odesłania informacji zwrotnej na pocztę nauczyciela danego przedmiotu (wg informacji zamieszczonej na stronie szkoły).

Rodziców uczniów klas I – III prosimy o pomoc w realizacji podanego materiału edukacyjnego i przesyłaniu informacji zwrotnej do nauczyciela zgodnie z ustaleniami z wychowawcą klasy.

Możliwości pracy z dziećmi przedszkolnymi (3,4 i 5,6- letnich) poprzez ich rodziców.
Zamieszczanie na stronie internetowej szkoły zadań dla dzieci do wykonania przy pomocy rodziców typu :
- filmiki edukacyjne, piosenki dla dzieci np. You Tube;
- propozycje prac plastycznych (zachęcanie do kolorowania, wycinania, lepienia z plasteliny, malowania farbami);
- propozycje różnych zadań i ćwiczeń od nauczyciela, przygotowanych na podstawie obowiązującej podstawy programowej/programu nauczania;
- propozycje stron internetowych z materiałem do ćwiczeń i zabaw edukacyjnych dla dzieci;
- zachęcanie rodziców do codziennego czytania dziecku literatury dziecięcej i rozmowy na temat treści przeczytanego utworu;
- zachęcanie do oglądania programów edukacyjnych dla dzieci w TVP ABC;
- zachęcanie do układania puzzli, grania w gry planszowe, zabaw konstrukcyjnych na bazie materiałów dostępnych dziecku w domu.

Informacja zwrotna od rodzica przesłana na e-maila nauczyciela z informacją czy dziecko wykonało udostępnione na stronie internetowej szkoły zadania na dany tydzień.

W miarę możliwości dziecko gromadzi wytwory własnej pracy w teczce.

Nauczyciele:
- każdy nauczyciel przedmiotu/zajęć opracowuje materiały edukacyjne na dany dzień oraz zamieszcza je na stronie szkoły;
- nauczyciele prowadzący zajęcia w zakresie logopedii, rewalidacji, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych - w związku ze specyfiką tych zajęć przesyłają informacje z zakresem ćwiczeń/zadań bezpośrednio na adres e-mail objętego pomocą ucznia;
- zbiera informacje zwrotne od uczniów, sprawdza i ocenia wykonane zadania;
- informuje uczniów/rodziców o postępach poprzez skrzynkę pocztową e-mail;
- w przypadku pytań lub niejasności udziela konsultacji dla uczniów i rodziców codziennie w godzinach 10.00 – 13.00.

W okresie realizowania kształcenia na odległość obowiązuje dotychczasowy plan zajęć lekcyjnych.

 INFORMACJA DLA RODZICÓW EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

W związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych zachęcamy Państwa, aby w najbliższym czasie wspierali swoje dzieci w edukacji i rozwoju . Aby pomóc w przygotowaniu się do pracy na odległość przygotowałyśmy podpowiedzi dotyczące materiałów i narzędzi do wykorzystania przez rodziców i dzieci. Wszystkie zostały lub zostaną podane poprzez e-mail lub stronę szkoły www.sp-boiska.pl.tl
W związku z tym prosimy o przekazanie wychowawcom klas drogą telefoniczną Państwa e-maili na które będą wysyłane zadania.
Rozumiemy również, że nie wszyscy rodzice orientują się dobrze w sieci i dlatego przygotowałyśmy kilka porad, aby zachować higienę pracy przy komputerze i bezpieczeństwo w sieci.
1. Aby zachować efektywny tryb pracy swojego dziecka pozwalajmy mu na przerwy podczas nauki, ale również zachęcajmy do pracy. 15-minutowa przerwa po godzinie nauki pozwoli dziecku na odświeżenie umysłu i utrwalenie poznanych wiadomości. Dobrze też jest pozwolić dziecku spędzić ten czas na dworze (przy zachowaniu zasady nie kontaktowania się z innymi osobami).
2. Praca na odległość w domu może być bardzo rozpraszająca dla dziecka dlatego postarajmy się zorganizować dziecku dobre warunki do nauki. Zorganizujmy dziecku oświetlenie oraz miejsce w którym będzie czuło się wygodnie i komfortowo. Dobrym pomysłem jest również organizować dziecku lekcje rano, aby zachować szkolny tryb dnia.
3. Ważna przy nauce jest również higiena pracy. Postarajmy się aby dziecko zachowywało czystość w miejscu przy którym pracuje. Uważajmy na posiłki i napoje które mogą uszkodzić sprzęt i odciągnąć dziecko od nauki.
4. Bezpieczeństwo w sieci powinno być priorytetem podczas nauki na odległość, postarajmy się kontrolować dzieci, co przeglądają, na jakie strony wchodzą, rodzice powinni uważać podając swoje dane w sieci, kontrolujmy czy strona na którą wchodzimy posiada zabezpieczenia.

Drodzy Rodzice! Od Waszej postawy zależy systematyczna praca Waszego dziecka, dlatego zachęcamy Was do motywowania i wspierania swoich dzieci w nauce poza szkołą.
 

INFORMACJA O KSZTAŁCENIU NA ODLEGŁOŚĆ KLAS IV - VIII

Od 16.03.2020r. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji zajęcia dydaktyczne w Szkole Podstawowej w Starych Boiskach odbywają się przez Internet.
1. Nauczyciele kontaktują się ze swoimi uczniami poprzez komunikatory, pocztę elektroniczną lub grupy na portalach społecznościowych.
2. Nauczyciele są zobowiązani do opracowywania zagadnień dla uczniów do samodzielnej pracy, materiałów pomagających w samokształceniu, kart pracy lub zbioru zadań oraz zamieszczanie ich na stronie internetowej szkoły www.sp-boiska.pl.tl.
3. Uczniowie są zobowiązani do samodzielnej pracy w domu, zgodnie z zaleceniami nauczycieli.
4. Prace pisemne oraz wykonane polecenia uczniowie przesyłają na adres email lub poprzez komunikatory w terminie wyznaczonym przez nauczyciela.
5. Uczniowie mogą wszelkie niejasności lub trudności zgłaszać do nauczyciela w uzgodniony z nim sposób, w godzinach od 10.00 do 13.00.
6. Rodzice uczniów czuwają nad planowaniem czasu pracy uwzględniając przerwy w nauce.
7. Zarówno uczniowie jak nauczyciele powinni przestrzegać zasad bezpiecznego korzystania z Internetu.

 

INFORMACJA DLA RODZICA

W związku z koniecznością powtarzania, utrwalania i pogłębiania zrealizowanego już materiału dydakycznego Rodzice powinni zapewnić uczniom warunki do nauki w domu.
W tym celu:
- wyznaczają godziny pracy dziecka,
- zapewniają mu odpowiednie miejsce do pracy oraz ciszę,
- wietrzą pomieszczenie,
- przygotowują wodę oraz przekąski na czas nauki,
- kontrolują, czy dziecko wykonało powierzone przez nauczycieli zadania,
- dbają o systematyczność pracy dziecka,
- upewniają się, czy na komputerzez, z którego korzysta dziecko jest zainstalowane odpowiednie oprogramowanie antywirusowe.

 


Zagadnienia z poszczególnych przedmiotów i edukacji do pracy w domu

oddział przedszkolny, grupa 3,4 - latki

oddział przedszkolny, grupa 5,6 - latki
klasa 1
klasa 2
klasa 3
język polski kl. 5.6
język polski kl. 4.7.8
język angielski
język niemiecki
historia kl.5,8
historia kl. 4,6,7
wiedza o społeczeństwie
matematyka
biologia
fizyka
chemia
geografia
przyroda
informatyka
edukacja dla bezpieczeństwa
plastyka
technika
muzyka
religia
wychowanie fizyczne, kl. 6
biblioteka
wychowanie fizyczne, kl. 4,5,7,8,SKS
Koło programowanie kl. 8
Koło szachowe kl. 7


Uwaga Ósmoklasiści!

Centralna Komisja Egzaminacyjna przygotowała pakiet materiałów dla 8-klasistów. Codziennie o 9:00 nowe zadania z polskiego, matematyki i angielskiego, o 15:00 – rozwiązania! Zapraszamy już od poniedziałku, 16 marca na stronę 

https://www.cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/materialy-dodatkowe/zestawy-zadan-powtorkowych/


Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja