Szkoła Podstawowa w Starych Boiskach
Stare Boiska 33, 24-340 Józefów nad Wisłą, tel./fax 81 828 60 06, email: spboiska@op.pl

geografiaGeografia kl.VI
Data:24.06.2020
Temat: Polska i Europa- podsumowanie.
Zadania:
1.Sprawdź,czy znasz mapę!:(str.107-108)
a)mapa fizyczna Europy.
b)mapa polityczna Europy
2.Rozwiąż krzyżówkę: Ludność i gospodarka Europy. (str.110)
 
Geografia kl.VIII
Data:24.06.2020
Temat: Polska, Europa, świat- wakacyjne podróże.
Zadania:
1.Sprawdź, czy znasz mapę!
Uzupełnij tą mapę, która przedstawia kontynent, po którym chciałbyś podróżować.
2.Rozwiąż krzyżówkę: Azja i Afryka.Geografia kl.V
Data:23.06.2020
Temat: Krajobrazy świata- podsumowanie wiadomości.
1.Sprawdź, czy znasz mapę:
-ćw.1 str.93
-ćw.1,2,3 str.94
2.Rozwiąż krzyżówkę geograficzną:
-krajobrazy Polski str.95
 
Geografia kl.VII
Data:23.06.2020
Temat: Moja mała ojczyzna.
Zagadnienia:
1.Wymień źródła informacji o małej ojczyźnie.
2.Wymień osoby znane ze swojej gminy.
3.Opisz historię swojej miejscowości.
Pracę przesyłamy na e-maila
 Geografia kl.VII
Data:22.06.2020
Temat: Poznaję region, w którym mieszkam.
Zagadnienia:
1.Wskaż na mapie położenie  Swojego regionu.
2.Opisz region, w którym mieszkasz.
3.Przygotuj plan 2-3 dniowej wycieczki po Swoim regionie.
Zeszyt ćwiczeń: ćw.4,5 str.122
Geografia kl.VII
Data:15.06.2020
Temat: Wpływ walorów przyrodniczych i kulturowych na rozwój turystyki.
Zagadnienia:
1.Przeanalizuj ruch turystyczny w Polsce na podstawie map tematycznych (w podręczniku).
2.Wymień najważniejsze walory turystyczne wybrzeża Bałtyku.
3.Wymień najważniejsze walory turystyczne Małopolski.
Zeszyt ćwiczeń: ćw.1,2,3 str.117
Geografia kl.VI
Data:10.06.2020
Temat:Sprawdzian wiadomości ,,Australia i Oceania. Obszary okołobiegunowe".
Test zostanie przesłany na e-maila.
 
Geografia kl.VIII
Data:10.06.2020
Temat:Podsumowanie wiadomości- Europa.
Zadania:
1.Sprawdź, czy znasz mapę! (zeszyt ćwiczeń str.107 i 108)
a) Mapa fizyczna Europy.
b) Mapa polityczna Europy.
2.Rozwiąż krzyżówkę: Sąsiedzi Polski.Geografia kl.VII
Data:08.06.2020
Temat:Wpływ zmian politycznych i gospodarczych po 1989 roku na strukturę zatrudnienia.
Zagadnienia:
1.Porównaj gospodarkę centralnie sterowaną i gospodarkę rynkową.
2.Wskaż różnicę w strukturze zatrudnienia pomiędzy aglomeracją łódzką a konurbacją katowicką (na podstawie wykresu- podręcznik str.186).
3.Wyjaśnij skrót GOP.
Zeszyt ćwiczeń: ćw.1,2 str.112
Pracę przesyłamy na e-maila.
 
Geografia kl.VII
Data:09.06.2020
Temat:Wpływ transportu na rozwój przemysłu i usług.
Zagadnienia:
1.Wyjaśnij terminy:
a)spedycja-
b)centra logistyczne-
2.Wymień główne inwestycje przemysłowe we Wrocławiu i okolicach.
3.Przeanalizuj sieć autostrad i dróg ekspresowych na podstawie mapy.
Zeszyt ćwiczeń: ćw.1,2,3,4 str.115
Pracę przesyłamy na e-maila.
 
Geografia kl.V
Data:09.06.2020
Temat: Powtórzenie wiadomości-,,Krajobrazy świata".
Zadania:
1.Sprawdź się!- podręcznik str.158-159 (wykonaj w zeszycie)
2.Sprawdź, czy potrafisz- zeszyt ćwiczeń- ćw.2-5 str.91-92
Dla chętnych:
Rozwiąż krzyżówkę: Krajobrazy świata- zeszyt ćwiczeń str.96
Geografia kl.VIII
Data:03.06.2020
Temat:Powtórzenie wiadomości- Obszary okołobiegunowe.
Zadania:
1.Sprawdź się!- rozwiązanie zadań do zeszytu.
2.Sprawdź, czy potrafisz- obszary okołobiegunowe- zeszyt ćwiczeń str.86.
3.Rozwiąż krzyżówkę- str.96
Pracę przesyłamy na e-maila.
Sprawdzian 10.06.2020.
 
Geografia kl.VI
Data:03.06.2020
Temat:Powtórzenie wiadomości- Sąsiedzi Polski.
Zadania:
1.Sprawdź się!- rozwiązanie zadań do zeszytu.(175-176)
2.Sprawdź, czy potrafisz- Sąsiedzi Polski. (zeszyt ćwiczeń str.104-106)
3.Rozwiąż krzyżówkę- str.111
Pracę przesyłamy na e-maila.
Sprawdzian 10.06.2020.
 
Geografia kl.V
Data:02.06.2020
Temat:Krajobraz wysokogórski Himalajów.
Zagadnienia:
1.Odszukaj Himalaje na mapie świata. Na jakim kontynencie leżą te góry, w której jego części.
2.Wymień najwyższy szczyt Himalajów oraz Tatr wraz z wysokościami.
3.Wypisz cechy krajobrazu wysokogórskiego.
4.Wymień piętra roślinne w Himalajach i charakterystyczne dla tych pięter rośliny i zwierzęta.                             Praca do przesłania na e-maila.
Zeszyt ćwiczeń: ćw.1 str.87 oraz 3 i 4 str.88
 
Geografia kl.VII
Data:02.06.2020
Temat:Migracje a zaludnienie i struktura wieku na obszarach wiejskich.
Zagadnienia:
1.Podaj przyczyny wyludniania się wsi oddalonych od dużych miast.
2.Wymień po trzy zalety i wady życia na wsi.
3.Przeanalizuj problemy związane ze starzeniem się ludności w woj.zachodniopomorskim i woj.podlaskim na podstawie map w podręczniku.
Zeszyt ćwiczeń: ćw.1,2,3 str.110
Praca do przesłania na e-maila.
 


Geografia kl.V
Data: 26.05.2020
Temat: Krajobraz tajgi i tundry.
Zagadnienia:
1.Wyjaśnij terminy:
-tajga:
-tundra:
2.Przedstaw główne cechy krajobrazu tajgi i tundry.
3.Wymień rośliny i zwierzęta występujące na obszarze tajgi i tundry.
Pracę przesyłamy na e-maila.
Materiały pomocnicze:
 
Geografia kl.VIII
Data:27.05.2020
Temat: Prace badawcze w Arktyce i Antarktyce.
Zagadnienia:
1.Status prawny Antarktydy.
2.Wymień polskie stacje badawcze na obszarach okołobiegunowych i opisz jedną z nich.
3.Wymień najwybitniejszych polskich naukowców i podróżników, którzy przyczynili się do poznania obszarów okołobiegunowych.
Pracę przesyłamy na e-maila.
Zeszyt ćwiczeń: ćw.1,2,3, str.83
Dla chętnych: ćw.9 str.85
Materiały pomocnicze:
 
Geografia kl.VI
Data:27.05.2020
Temat: Relacje Polski z sąsiadami.
Zagadnienia:
1.Wskaż na mapie państwa sąsiadujące z Polską, wypisz te państwa oraz ich stolice.
2.Wymień przykłady współpracy Polski z sąsiadami.
3.Znaczenie  euroregionów.
Pracę przesyłamy na e-maila.
Zeszyt ćwiczeń: ćw.1 str.101 oraz 2,3, str.102
 Geografia kl.VII
Data:25.05.2020
Temat: Warunki produkcji energii z różnych źródeł.
Zagadnienia:
1.Wymień rodzaje energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych i nieodnawialnych.
2.Wyjaśnij pojęcie -farmy wiatrowe.
3.Zalety i wady energetyki odnawialnej.
Materiały pomocnicze:
Film edukacyjny: Warunki produkcji energii z różnych źródeł w województwie pomorskim.
Pracę przesyłamy na e-maila.
Zeszyt ćwiczeń: ćw.1,2,3 str.106, ćw.4 str.107
 
Geografia kl.VII
Data:26.05.2020
Temat: Rozwój dużych miast a zmiany w strefach podmiejskich.
Zagadnienia:
1. Przyczyny migracji mieszkańców dużych miast do stref podmiejskich.
2.Wymień korzyści, które mogą osiągnąć firmy przenosząc działalność gospodarczą z dużych miast do stref podmiejskich.
Pracę przesyłamy na e-maila.
Zeszyt ćwiczeń:
ćw.1,2,3, str.108, ćw.4 str.109 

Geografia kl.VI
Data:20.05.2020
Temat:Zróżnicowanie przyrodnicze i gospodarcze Rosji.
Zagadnienia:
1.Korzystając  z mapy ogólnogeograficznej  podaj:
a)stolicę Rosji:
b)największe miasta:
c)największe rzeki:
d)niziny:
e)wyżyny:
f)góry:
g)jeziora:
2.Wymień surowce mineralne wydobywane w Rosji.
3.Wymień atrakcje turystyczne Rosji i opisz jedną z nich.
Pracę przesyłamy na e-maila.
Zeszyt ćwiczeń: ćw.1 str.97 oraz 3, 4 str.99
Dla chętnych: ćw.5,6 str.100.
 
Geografia kl.VIII
Data:20.05.2020
Temat:Życie na obszarach Arktyki i Antarktyki.
Zagadnienia:
1.Wymień gatunki roślin i zwierząt na obszarach Arktyki i Antarktyki.
2.Wymień ludy zamieszkujące  Arktykę i ich zajęcia.
Pracę przesyłamy na e-maila.
Zeszyt ćwiczeń: ćw.3 i 4 (obejrzyj pokaz slajdów) str.81
 
 
 
 
Geografia kl.V
Data:19.05.2020
Temat:Krajobraz śródziemnomorski.
Zagadnienia:
1. Odszukaj na mapie Europy -Morze Śródziemne i wymień państwa leżące nad morzem.
2.Wymień cechy krajobrazu śródziemnomorskiego.
3.Rośliny i zwierzęta strefy śródziemnomorskiej.(w tabeli)
4.Opisz jedno z państw śródziemnomorskich, które chciałabyś odwiedzić. (uwzględnij atrakcje turystyczne)
Pracę proszę przesłać na e-maila.
     Materiały pomocnicze:              
Zeszyt ćwiczeń: ćw.1 str.80 oraz ćw.5 str.82.
 Geografia kl.VII
Data:Sprawdzian wiadomości:
Usługi w Polsce i Zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego w Polsce.
Test zostanie  przesłany na pocztę.
 
Geografia kl.VII
Data:19.05.2020
Temat:Ochrona przeciwpowodziowa a występowanie i skutki powodzi.
Zagadnienia:
1.Wyjaśnij termin: powódź.
2.Wymień przyczyny powodzi.
3.Skutki powodzi.
4.Jakie działania stosuje się ,aby zapobiegać powodziom?
Powódź w Polsce z lotu ptaka -film
Proszę przesłać na e-maila.Geografia kl.VIII
 
Data:13.05.2020
Temat:Środowisko przyrodnicze Arktyki i Antarktyki.
Zagadnienia:
1.Opisz położenie obszarów okołobiegunowych:
a) Arktyka-
b) Antarktyka-
2.Wyjaśnij znaczenie terminów: lądolód, pak lodowy, lodowiec szelfowy, nunatak.
3.Opisz zjawisko dnia polarnego i nocy polarnej.
Zeszyt ćwiczeń: ćw.1, 2 str.80.
 
Geografia kl.V
 
Data:12.05.2020
Temat:Krajobraz pustyni gorącej i pustyni lodowej.
Zagadnienia:
1.Wyjaśnij terminy: pustynia, oaza, lądolód
2.Porównaj pustynię gorącą z pustynią lodową.(cechy wspólne i różne)
3.Wymień trzy największe pustynie gorące na świecie i pokaż je na mapie.
4.Wskaż na mapie obszar występowania pustyń lodowych:
a) Arktyka-
b) Antarktyda-
Notatka do przesłania na e-maila.
Zeszyt ćwiczeń: ćw.1, 2 str.76 oraz ćw.5 str.78.


Geografia kl.VII
Data: 11.05.2020
Temat:Zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego.
Zagadnienia:
1.Wyjaśnij pojęcia: recykling, eutrofizacja.
2.Wymień źródła zanieczyszczeń środowiska.
3.Scharakteryzuj jeden ze skutków zanieczyszczeń: ,,kwaśne deszcze" lub ,,smog".
4.Podaj trzy przykłady czynności, które możesz wykonać codziennie,aby chronić środowisko w najbliższej okolicy.                                                  
Proszę przesłać na e-maila.
Zeszyt ćwiczeń: ćw.1, 2, 3 str.102.
 

Geografia kl.VII 
Data: 12.05.2020
Temat:Powtórzenie wiadomości: Usługi w Polsce i Zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego w Polsce.
Zadania:
1.Usługi- Sprawdź się!- powtórzenie do zeszytu str.162
2.Zanieczyszczenia- Sprawdź się!- powtórzenie do zeszytu str.168.
3.Sprawdź, czy potrafisz- zeszyt ćwiczeń str.100-101.
 
Sprawdzian z działu: 
Usługi w Polsce i Zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego w Polsce- 18.05.2020.
Geografia kl.VI
 
Data:06.05.2020
Temat: Dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe Litwy i Białorusi.
Zagadnienia:
1.Uzupełnij wiadomości dotyczące Litwy i Białorusi:
a) stolica-
b) liczba ludności-
c) waluta-
d) rzeki-
e) najwyższy punkt-
f) państwa graniczące-
2.Wymień surowce mineralne wydobywane w tych krajach.
3.Przedstaw atrakcje turystyczne Litwy i Białorusi.
Zadanie:
Zaplanuj kilkudniową wycieczkę na Litwę lub na Białoruś.
Pracę proszę przesłać na e-maila.
Zeszyt ćwiczeń: ćw.1, 2 str.89.
Materiały pomocnicze:
 
 
 
Geografia kl.VIII
 
Data:06.05.2020
Temat: Podsumowanie wiadomości- Australia i Oceania.
Zadania:
1.Sprawdź się!- zadania do wykonania w zeszycie.
2.Sprawdź, czy potrafisz:
-zeszyt ćwiczeń str.78-79.
3.Uzupełnij mapę Australii.(str.91)
4.Rozwiąż quiz o Australii.
Pracę proszę przesłać na e-maila.


Geografia kl.V
 
Data:05.05.2020
Temat:Krajobraz stepu.
Zagadnienia:
1.Wyjaśnij pojęcie: step.
2.Napisz, gdzie występuje:
-preria-
-pampa-
-puszta-
2.Wymień charakterystyczne cechy stepu.
3.Scharakteryzuj rośliny i zwierzęta występujące na stepie.
4.Uzupełnij:
*Mieszkańcy stepu to:
*Zajmują się:
*Mieszkają w domach zwanych:
Wysyłamy na e-maila.
Zeszyt ćwiczeń: ćw.2 str.72, ćw.5,6 str.74.Geografia kl.VII
 
Data:04.05.2020
Temat: Regiony turystyczne w Polsce.
Zagadnienia:
1.Regiony turystyczne Polski. 
2.Wymień po dwie atrakcje turystyczne z każdego regionu.
3.Wymień Polskie obiekty z Listy światowego dziedzictwa UNESCO i wskaż je na mapie.
 
Zadanie:
Scharakteryzuj  jeden z obiektów wpisanych na Listę światowego dziedzictwa UNESCO.
Do przesłania na e-maila.
 
Zeszyt ćwiczeń: ćw.4, 5 str.96
 
 
 
 
Geografia kl. VII
 
Data:05.05.2020
Temat: Handel.
Zagadnienia:
1.Wyjaśnij terminy: eksport, import, saldo bilansu handlu zagranicznego.
2.Wymień głównych partnerów handlowych Polski.
3.Wymień towary eksportowane i importowane przez Polskę ( zapisz w tabeli).
4.Oblicz saldo bilansu handlu zagranicznego w Polsce w roku 2011 i 2016.
 
Zeszyt ćwiczeń: ćw.1, 2 str.98 oraz ćw.4 podpunkt c - str.99 (do przesłania na e-maila).
 
 Geografia kl.VI
Data:29.04.2020
Temat: Turystyczne atrakcje Czech i Słowacji.
Zagadnienia:
1.Uzupełnij metryczkę państw: Czechy i Słowacja (może być w tabeli)
-stolica
-państwa graniczące
-waluta
-rzeki
-najwyższy punkt
-klimat
2.W którym roku i po rozpadzie  jakiego państwa powstały Czechy i Słowacja?
3.Wymień obiekty z Listy światowego dziedzictwa UNESCO znajdujące się w Czechach i na Słowacji.
Zadanie:
Uzasadnij, że Czechy i Słowacja to kraje atrakcyjne pod względem turystycznym.
Notatkę przesyłamy na e-maila.
Zeszyt ćwiczeń: ćw.1 str.85 oraz 2 i 3 str.86
 
Geografia kl.VIII
Data:29.04.2020
Temat: Gospodarka Australii.
Zagadnienia:
1.Rolnictwo Australii: wymień uprawiane  rośliny i hodowlane zwierzęta.
2.Wymień surowce mineralne wydobywane w Australii.
3.Atrakcje turystyczne Australii.
Zeszyt ćwiczeń: 3, 4, 5 str.76Geografia kl.V
Data:28.04.2020
Temat: Krajobrazy sawanny i stepu.
Zagadnienia:
1.Cechy charakterystyczne sawanny.
2.Wymień rośliny i zwierzęta występujące na sawannie.( może być w tabeli)
3.Czym trudnią  się mieszkańcy sawanny?
Zadanie:
 Wyjaśnij, co to znaczy: Wielka piątka Afryki.
Notatkę przesyłamy na e-maila.
epodreczniki:
 Geografia kl.VII
Data: 27.04.2020
Temat: Transport wodny i lotniczy w Polsce. Łączność.
Zagadnienia:
1.Rodzaje transportu wodnego w Polsce i ich znaczenie.
2.Porty lotnicze w Polsce i znaczenie transportu lotniczego.
3.Rodzaje łączności.
 
Zad.1 Korzystając z mapy:
-wymień największe porty morskie w Polsce,
-wymień 6 portów lotniczych w Polsce.
Zad.2 Jak wyobrażasz sobie w dzisiejszych czasach życie bez telefonu komórkowego i internetu? 
Pracę przesyłamy na e-maila.
 
 
Geografia kl.VII
Data: 28.04.2020
Temat: Turystyka w Polsce.
Zagadnienia:
1.Wyjaśnij pojęcie: turystyka.
2.Wymień rodzaje turystyki.
3.Przedstaw  jeden z regionów turystycznych Polski.(opis) 
Praca do przesłania na e-maila)
 
 


Geografia kl.VII
 
Data: 20.04.2020
Temat: Usługi w Polsce. Transport lądowy.
Zagadnienia:
1.Wyjaśnij terminy: usługi i transport.
2.Dokonaj podziału usług w Polsce.
3.Wymień rodzaje transportu.
4.Podaj zalety transportu samochodowego.
Rozdziały:I, II, III
Notatka do przesłania na e-maila.
 
Geografia kl.VII
 
Data:21.04.2020
Temat: Sprawdzian wiadomości - ,,Rolnictwo i przemysł w Polsce".
Test otrzyma każdy we wtorek na swoją  pocztę.
 
Geografia kl.V
 
Data: 21.04.2020
Temat: W wilgotnym lesie równikowym i w lesie strefy umiarkowanej.
Zagadnienia:
1.Występowanie lasów równikowych:
-Nizina Amazonki - Ameryka Południowa
-Kotlina Konga - Afryka
-Archipelag Malajski (wyspy) - Azja.
2.Porównaj  las równikowy oraz las strefy umiarkowanej (weź pod uwagę: wygląd, klimat, rośliny, zwierzęta)
Może być w tabeli, przykładową tabelę przyślę na e-maila.
3. Wymień ludność zamieszkującą lasy  równikowe.
Notatkę proszę przesłać na e-maila.
Zeszyt ćwiczeń: ćw.2 str.68 oraz ćw. 5, 6 str.70
 
Geografia kl.VI
 
Data: 22.04.2020
Temat: Sprawdzian wiadomości- ,,Gospodarka Europy".
Testy zostaną przesłane w środę na e-maila.

Geografia kl.VIII
 
Data:22.04.2020
Temat: Ludność Australii.
Zagadnienia:
1.Przedstaw liczbę ludności i gęstość zaludnienia Australii na podstawie mapy w podręczniku i danych statystycznych. 
2.Wymień bariery utrudniające zamieszkanie kontynentu.
3.Scharakteryzuj rdzennych mieszkańców Australii.
Notatkę proszę przesłać na e-maila.
Zeszyt ćwiczeń: ćw.1 str.75 oraz ćw.3 str.76
Rozdział 3 - Ludność Australii.
 

 


Geografia 
kl.VI

Data: 15.04.2020

Temat: Zmiany w przemyśle Niemiec.

Zagadnienia:

1.Niemcy (uzupełnij):

-stolica-

-liczba ludności-

-powierzchnia-

-waluta-

-podział administracyjny-landy (ilość)-

-góry-

-wyżyny-

-niziny-

-rzeki-

-państwa sąsiadujące-

 

2.Wymień główne gałęzie przemysłu niemieckiego.

3.Wymień trzy przykłady zagospodarowania terenów i budynków po zlikwidowanych kopalniach i hutach w Niemczech.

(do przesłania na e-maila).

 

Podręcznik str.131-135.

Zeszyt ćwiczeń: ćw. 3, 4 str.83.


Geografia kl.VIII

Data: 15.04.2020

Temat:Warunki naturalne Australii i Oceanii.

Zagadnienia:

1.Wyjaśnij pojęcia: endemity, baseny artezyjskie, atole.

2.Ukształtowanie powierzchni, wymień:

-pustynie:

-góry:

-najwyższy szczyt:

-najniżej położony punkt:

-rzeki:

-jeziora;

3. Regiony geograficzne Oceanii.

4. Wymień endemity w Australii i na wyspach Oceanii. ( do przesłania na e-maila).

 

https://epodreczniki.pl/a/australia---srodowisko-przyrodnicze-cechy-gospodarki/Dz9x43ZOy

 

Zeszyt ćwiczeń: ćw.2 str.71,  ćw.3,4 str. 72

 

 Geografia kl.VII

Data: 06.04.2020

Temat: Gospodarka morska.

Zagadnienia:

1.Wymień największe porty morskie w Polsce.

2.Rola przemysłu stoczniowego.

3.Polskie rybołówstwo: wymień główne gatunki ryby poławianych na        Morzu Bałtyckim.

4.Przedstaw perspektywy rozwoju gospodarki morskiej w Polsce.                         ( do przesłania na e-maila)

Podręcznik do geografii str.142-144

Zeszyt ćwiczeń: 1-3 str.88

 

 

Geografia kl.VII

Data:07.04.2020

Temat: Powtórzenie wiadomości ,,Rolnictwo i przemysł Polski”.

Zadania:

1.    Sprawdź się! – podręcznik str.146. (do przesłania na e-maila)

2.    Sprawdź, czy potrafisz- zeszyt ćwiczeń str. 90-91.

 

Geografia kl.V

Data: 07.04.2020

Temat: Pierwsze podróże geograficzne.

Zagadnienia:

1.Podaj przyczyny wielkich odkryć  geograficznych.

2.Wypisz nazwiska wielkich podróżników , przygotuj informacje o jednym z tych podróżników . ( do przesłania na e-maila)

Podręcznik str.91- 97.

 

 

Geografia kl.VI

Data:08.04.2020

Temat: Podsumowanie wiadomości – ,,Gospodarka Europy”.

Zadania:

1.Sprawdź się!- podręcznik str.127-128.

2.Opisz jeden z krajów europejskich, nie podając jego nazwy- rodzaj zagadki. (do przesłania na e-maila).

 

Geografia kl.VIII

Data:08.04.2020

Temat: Sprawdzenie wiadomości z działu ,,Ameryka Północna i Ameryka Południowa”.

Materiały będą przesłane na e-mail.

 

01.04.2020

Geografia  kl. VI

Data: 01.04.2020.

 

Temat: Turystyka w Europie Południowej.

Zagadnienia:

1.Wymień walory przyrodnicze i walory kulturowe Europy Południowej.

2.Wymień kraje Europy Południowej, podaj po dwa  przykłady atrakcji turystycznych danego kraju.

(notatka do zeszytu na podstawie podręcznika str.120-124.)

3. Jesteś pracownikiem biura podróży,  zaplanuj wycieczkę do jednego z krajów Europy Południowej (uwzględnij jak najwięcej atrakcji turystycznych)                               
Praca do przesłania na e –maila.

Dla chętnych: zeszyt ćwiczeń- zad.2 str.77.

 

Geografia  kl. VIII

Data: 01.04.2020.

 

Temat: Powtórzenie wiadomości Ameryka Północna i Ameryka Południowa.

Zadania:

1.Wymienione nazwy obszarów  przyporządkuj do Ameryki Północnej lub Ameryki Południowej. ( do zeszytu, może być w formie tabelki)

Kordyliery

Wyżyna Meksykańska

Wyżyna Brazylijska

Appalachy

Nizina Hudsońska

Labrador

Nizina La Platy

Nizina Amazonki

Nizina Orinoko

Wielkie Równiny

Wyżyna Gujańska

Nizina Zatokowa

Wyżyna Patagońska

Góry Skaliste

Grenlandia

Andy

2.Przygotuj informacje, ciekawostki na temat wybranego kraju Ameryki Południowej.  
Praca do przesłania na e-maila.

 

3. Zeszyt ćwiczeń: str. 69-70.

30.03.2020.

Geografia  kl.VII

Data: 30.03.2020.

Temat: Zmiany w polskim przemyśle.

Zagadnienia:

1.Analizowanie diagramu dotyczącego podziału polskiego przemysłu                 na sekcje i działy (diagram str.136)

2.Wymień sekcje i działy polskiego przemysłu.

3.Wymień skutki restrukturyzacji polskiego przemysłu.

(notatka do zeszytu)

Zeszyt ćwiczeń: ćw.4, 5 str.85.

Dla chętnych:  Dowiedź się, czy w Twojej okolicy znajduje się jakiś zakład przemysłowy i jakie produkty wytwarza? ( do przesłania)

 

 Geografia  kl.VII

Data: 31.03.2020

Temat: Energetyka w Polsce.

Zagadnienia:

1.Podział źródeł energii na odnawialne i nieodnawialne. (wymień)

2.Typy  i rozmieszczenie elektrowni w Polsce. (analiza mapy dotyczącej rozmieszczenia elektrowni w Polsce)

3.W jaki sposób wykorzystuje się odnawialne źródła energii w Polsce?

Zeszyt ćwiczeń: 1, 2, 3 str. 86

 

Geografia kl.V

Data: 31.03.2020

Temat: Strefy klimatyczne i strefy krajobrazowe.

Zagadnienia:

1.Wymień strefy klimatyczne  na podstawie mapy – Strefy klimatyczne na Ziemi  (str.108)

2.Narysuj kulę ziemską, zaznacz równik i podziel ją na 16 pasów. Podpisz te pasy strefami krajobrazowymi, po obu stronach półkuli te same strefy, pomaluj.(podręcznik str.111)

Zeszyt ćwiczeń: ćw.1, 2 str.65Geografia kl.VI

 
Data: 25.03.2020.

Temat: Energetyka w Europie.

 Zagadnienia:
1.Podaj przykłady odnawialnych i nieodnawialnych źródeł energii.
2.Wymień rodzaje elektrowni.
3.Przedstaw zalety i wady różnych rodzajów elektrowni.
Podręcznik ,,Planeta Nowa" str.114- 119. ( notatka do zeszytu)

 

 

Geografia kl.VIII


Data: 25.03.2020.

Temat: Stany Zjednoczone Ameryki -gospodarka.

 Zagadnienia:
1.Wymień kluczowe działy przemysłu w Stanach Zjednoczonych.
2.Wyjaśnij, co to jest Dolina Krzemowa.
3.Przedstaw czynniki wpływające na rozwój  Doliny Krzemowej. (notatka do zeszytu)
 Zadania do wykonania w zeszycie ćwiczeń- ćw.3, 4, 5 str.67.


Geografia kl. V

Data: 24.03.2020.

Temat: Pogoda a klimat.

Zagadnienia:

1. Wyjaśnij, co to jest pogoda i jakie są jej składniki.

2. Wyjaśnij znaczenie terminów: klimat i klimatogram.

3. Wymień jakie dane klimatyczne możemy odczytać  z klimatogramu.

     ( Notatkę zapisujemy w zeszycie przedmiotowym).

Podręcznik ,,Planeta Nowa" str.102- 103.

Zadania do wykonania w zeszycie ćwiczeń: ćw. 1,2 str.61.

 

 

Geografia kl. VII

Data: 24.03.2020.

Temat: Produkcja zwierzęca.

Zagadnienia:

1. Wyjaśnij znaczenie terminów: hodowla, pogłowie,

2. Wymień główne zwierzęta gospodarskie hodowane w Polsce oraz ich znaczenie gospodarcze.

( Notatkę zapisujemy w zeszycie przedmiotowym).

3. Przeanalizuj na podstawie map rozmieszczenie hodowli bydła i trzody chlewnej w Polsce. (ustnie)

Podręcznik ,,Planeta Nowa" str. 131-133.

 

Zadania do wykonania w zeszycie ćwiczeń:ćw. 1,2 str.82.

 Klasa VII

Rolnictwo w Polsce.

epodreczniki-https://epodreczniki.pl/a/czynniki-rozwoju-rolnictwa-polski/Dvj9fXpVA

Zadania do wykonania- 1- 8.

Wymień zalety i wady rolnictwa ekologicznego ( w formie tabeli).

 

Klasa V

Kontynenty na Ziemi - utrwalenie.

epodreczniki-https://epodreczniki.pl/a/kontynenty-na-ziemi/DOZFBY8WH

Wykonaj zadania: 1- 6 ( zapisz w zeszycie).

 

Klasa VIII

Ameryka Północna I Ameryka Południowa.

epodreczniki-https://epodreczniki.pl/a/ameryka-polnocna-i-ameryka-poludniowa---zroznicowanie-ludnosci/DdifsCgpe

 Zadania do wykonania w zeszycie:                                                                                 I część- ćw. 1 i 2,

  II część- ćw. 3,

  III część- ćw. 4,

Zadania końcowe: 5- 10.

 

Klasa VI

Podsumowanie wiadomości- Przemysł i usługi we Francji.

Zeszyt ćwiczeń- ćw. 6, 7 - str.71., ćw.9 str. 72.

Wykonaj na formacie A4 wizytówkę Francji ( najciekawsze wiadomości, miejsca, zabytki, walory przyrodnicze itp.)

                                                                                                          

 Klasa V
Zad.
Proszę obejrzeć film: Kontynenty świata- https://youtu.be/36BKYLFpA48.
Na podstawie filmu wypisz wszystkie kontynenty na Ziemi, korzystając z mapy wypisz oblewające je oceany.
Zad.
Opisz jeden z kontynentów (do wyboru).
 
Klasa VI
Zad.
Wskaż podobieństwa i różnice między wielkimi miastami Europy - Londynem i Paryżem.
 
Zad.
Przedstaw zalety i wady życia w mieście.
 
Zad.
Ćwiczenia do wykonania w zeszycie ćwiczeń: ćw. 2,3,4 str.59.
 
 
Klasa VII
Zad.
Prezentacja multimedialna: Jak Unia Europejska zmieniła polską wieś? 
Wymień korzyści, szanse i zagrożenia dla polskiego rolnictwa wynikające z członkostwa w Unii Europejskiej.
 
Zad.
Rozwiąż dodatkowe zadania: docwiczenia.pl Kod:N7BYDM
 
 
Klasa VIII
Zad.
Wyjaśnij przyczyny marnowania pożywienia na przykładzie Stanów Zjednoczonych.
 
Zad.
Zeszyt ćwiczeń: ćwiczenia 3,4,5 str.67 oraz 6 str.68.
 
 
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja