Szkoła Podstawowa w Starych Boiskach
Stare Boiska 33, 24-340 Józefów nad Wisłą, tel./fax 81 828 60 06, email: spboiska@op.pl

Ocenianie wewnątrzszkolne w klasach IV-VIII


Ocenianie wewnątrzszkolne - kształcenie na odległośćOcenianie wewnątrzszkolne

w Szkole Podstawowej w Starych Boiskach

w klasach IV-VIII

 

I Cele oceniania

1. Zbieranie rzetelnej i obiektywnej informacji o osiągnięciach ucznia oraz o postępach w zdobywaniu tych osiągnięć, poprzez zastosowanie przejrzystych kryteriów wymagań na poszczególne stopnie szkolne.

2. Dostarczenie uczniowi i jego rodzicom informacji o postępach i trudnościach w nauce, posiadanych wiadomościach i umiejętnościach oraz wskazywanie braków; określenie kierunków, w jakich uczeń powinien pracować dalej.

3. Wdrażanie ucznia do samooceny i rozwijanie poczucia odpowiedzialności za osobiste postępy.

4. Motywowanie ucznia do systematycznej pracy i osiągania coraz lepszych wyników.

5. Podkreślanie mocnych stron ucznia, wskazywanie problemów, jakie napotkał uczeń w procesie zdobywania wiedzy.

6. Skuteczna informacja zwrotna o tym, co uczeń umie, co wie, nad czym powinien popracować, na ile skuteczne są stosowane przez nauczyciela formy i metody pracy dydaktyczno-wychowawczej.

 

II Wymagania programowe

O wymaganiach programowych uczeń jest poinformowany w pierwszym tygodniu danego roku szkolnego. W trakcie realizacji programu nauczyciel odwołuje się i przypomina, jakie wymagania stosuje.

O wymaganiach programowych informuje się rodziców na początku każdego roku szkolnego (wrzesień).

 

III Metody i narzędzia oraz szczegółowe zasady sprawdzania i oceniania osiągnięć uczniów

1.      Przewiduje się następujące formy sprawdzania i oceniania, prowadzące do ustalania oceny bieżącej:

1) odpowiedzi ustne – wg specyfiki przedmiotu

2) prace pisemne w klasie:

a)   kartkówka – bez zapowiedzi, trwa około 15 minut,

b)   kartkówka 20-30 minutowa obejmująca materiał z krótkiego działu, po którym nie przewidziana jest praca klasowa (zapowiadana 3 dni wcześniej, nie musi być poprzedzona powtórzeniem wiadomości),

c)   sprawdzian - wg specyfiki przedmiotu zapowiedziany z tygodniowym wyprzedzeniem, poprzedzony wpisem w dzienniku, lekcją powtórzeniową, czas trwania 45 minut

d)   praca klasowa- wg specyfiki przedmiotu zapowiedziana z tygodniowym wyprzedzeniem, poprzedzona wpisem w dzienniku, lekcją powtórzeniową, czas trwania 1-2 godziny lekcyjne,

e)   dyktanda – ( pisane ze słuchu, uzupełnianie luk w tekście, itp.)- poprzedzone ćwiczeniami, powtórzeniem zasad, czas trwania do 45 minut,

f)   testy różnego typu-(otwarty, wyboru, zamknięty, problemowy, zadaniowy) – wg specyfiki przedmiotu, zapowiedziany z tygodniowym wyprzedzeniem, czas trwania do 90-ciu minut,

        3)  prace domowe (formy m.in.):

a)   ćwiczenia,

b)   notatki,

c)    własna twórczość- wytwory literackie, plastyczne,

d)    referat,

e)    wypracowanie literackie,

       4) ocena aktywności na lekcji:

a)    praca   w grupie, (organizacja pracy grupy, komunikacja w grupie, zaangażowanie, sposób prezentacji, efekty pracy ),

b)   odgrywanie ról ( dramat, inscenizacja ),

c)    udział   w dyskusji,

d)    wykład,

e)    inne,

       5) projekty edukacyjne i prace wykonywane przez uczniów,

       6) zeszyt przedmiotowy,

 7) działalność  pozalekcyjna ucznia (m.in. praca dodatkowa, udział w konkursach itp.)

2.Przy ocenianiu nauczyciel uwzględnia możliwości intelektualne ucznia oraz opinie i orzeczenia z PPP.

 3. Ocenę ze sprawdzianów ustala się według skali procentowej:

100%              =>          celujący (6)

 99-90%              =>          bardzo dobry (5)

  89-75%               =>          dobry (4)

  74-50%               =>          dostateczny (3)

  49-30%               =>          dopuszczający (2)

    29-0%             =>            niedostateczny ( 1)

Uczeń ze sprawdzianu może otrzymać ocenę celującą po wykonaniu zadania dodatkowego.

4. W ocenianiu bieżącym dopuszcza się stosowanie stopni z plusami i minusami (w oznaczeniu „+” i  „-”).

5. Za aktywność podczas lekcji oraz wykonywanie prac dodatkowych („dla chętnych”) uczeń otrzymuje plusy. 5 plusów - ocena bardzo dobra.

6. Uczeń ma prawo zgłosić trzy nieprzygotowania w semestrze, nie dotyczy to lekcji powtórzeniowych i zapowiedzianych wcześniej sprawdzianów (wyjątkiem jest powrót do szkoły po długiej nieobecności); uczeń zgłasza je na początku lekcji; nieprzygotowanie ucznia do zajęć nauczyciel odnotowuje w dzienniku, wpisując „·”.

 

IV Sposoby dokumentowania osiągnięć uczniów

1. Każdy nauczyciel przedmiotu zobowiązany jest do prowadzenia w dzienniku lekcyjnym przejrzystego opisu ocen (np. tytułowanie rubryk).

2. Oceny z prac klasowych i sprawdzianów wpisuje się do dziennika kolorem czerwonym a pozostałe niebieskim lub czarnym.

3. Wystawienie oceny semestralnej i końcoworocznej dokonuje się na podstawie ocen cząstkowych, przy czym większą wagę mają oceny ze sprawdzianów (prac klasowych, wypracowań, dyktand, testów), w drugiej kolejności są odpowiedzi ustne i kartkówki. Pozostałe oceny są wspomagające.

4. Uczeń w ciągu dnia może pisać tylko jeden sprawdzian. Każdy sprawdzian musi być zapowiedziany z tygodniowym wyprzedzeniem (termin sprawdzianu nauczyciel wpisuje ołówkiem do dziennika, dla poinformowania innych nauczycieli).

5. W ciągu tygodnia uczeń może pisać co najwyżej trzy sprawdziany.

6. Nauczyciel jest zobowiązany ocenić i oddać kartkówki w ciągu tygodnia, a sprawdziany i prace klasowe w ciągu dwóch tygodni. Sprawdzone i ocenione prace pisemne uczeń i jego rodzice otrzymują do wglądu wyłącznie w szkole.

7. Prace klasowe i wypracowania muszą zawierać recenzje motywujące ucznia do pracy.

8. Prace klasowe i sprawdziany są obowiązkowe.

9. Nauczyciel jest zobowiązany przechowywać prace uczniów (cały etap edukacyjny), aby móc na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inną dokumentację dotyczącą oceniania ucznia udostępnić uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom).

V Sposoby korygowania niepowodzeń szkolnych

1. Uczeń ma prawo poprawić ocenę niedostateczną i dopuszczającą z całogodzinnej pracy pisemnej (jeden raz w ciągu dwóch tygodni po oddaniu sprawdzianu). Do dziennika obok oceny uzyskanej poprzednio wpisuje się ocenę uzyskaną z poprawy. Z dwóch wystawionych ocen pod uwagę brana jest ocena z pracy poprawionej.

2. Uczeń nieobecny na sprawdzianie (pracy klasowej, wypracowaniu, dyktandzie, teście) musi ją napisać w terminie uzgodnionym z nauczycielem.

3. Uczeń może być zwolniony z pracy pisemnej lub odpowiedzi ustanej w wyjątkowych sytuacjach losowych.

VI Sposoby informowania uczniów i rodziców (prawnych opiekunów)

1. Na pierwszej godzinie lekcyjnej uczniowie są zapoznawani z PSO.

2. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują rodziców o:

- wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych klasyfikacyjnych obowiązkowych zajęć wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania,

- sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,

- warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

3. O ocenach cząstkowych lub końcowych informuje rodziców:

- wychowawca klasy na zebraniach z rodzicami lub w czasie indywidualnych spotkań,

- nauczyciel uczący w ramach indywidualnych konsultacji.

4. Na miesiąc przed posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciel informuje o przewidywanej ocenie rocznej. Propozycje wpisuje ołówkiem w dzienniku lekcyjnym oraz w zeszycie przedmiotowym.

 

VII Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny

1.      Oceny bieżące oraz okresowe i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się w stopniach według następującej skali:

 

1) stopień celujący (cel) – 6 – otrzymuje uczeń, który osiągnął wykraczający ponad program poziom wymagań, twórczo wykorzystuje wiedzę i umiejętności w sytuacjach problemowych, uczestniczy i osiąga sukcesy w konkursach i turniejach przedmiotowych oraz zawodach sportowych, systematycznie i starannie wykonuje nie tylko obowiązkowe lecz również nadobowiązkowe zadania domowe, pogłębia swoją wiedzą i rozwija uzdolnienia;

 

2) stopień bardzo dobry (bdb) – 5 – otrzymuje uczeń, który opanował zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu w danej klasie oraz sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne objęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach;

 

3) stopień dobry (db) – 4 – otrzymuje uczeń, który nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania przedmiotu w danej klasie, ale opanował w stopniu przekraczającym wymagania zawarte w podstawie programowej oraz poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne;

 

4) stopień dostateczny (dst) – 3 – otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości                          i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie na poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych w podstawie programowej oraz rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności;

 

5) stopień dopuszczający (dop) – 2 – otrzymuje uczeń, który ma braki w opanowaniu podstawy programowej, ale braki te nie przekraczają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy w ciągu dalszej nauki oraz rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne, o niewielkim stopniu trudności;

 

6) stopień niedostateczny (ndst) – 1 – otrzymuje uczeń, który nie osiągnął koniecznego poziomu wymagań umożliwiającego dalszy rozwój, nie jest w stanie rozwiązać zadań o elementarnym stopniu trudności, nie wykonuje zadań domowych, nie podejmuje prób uzupełnienia zaległych prac, nie prowadzi zeszytu przedmiotowego, zeszytu ćwiczeń, nie korzysta z proponowanej pomocy nauczyciela.

 

2.      Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, muzyki, plastyki, zajęć komputerowych i religii należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

 

 

Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja