Szkoła Podstawowa w Starych Boiskach
Stare Boiska 33, 24-340 Józefów nad Wisłą, tel./fax 81 828 60 06, email: spboiska@op.pl

Oświadczenie o spełnianiu przez dziecko obowiązku przedszkolnego szkolnego

Stare Boiska, dnia .....................

..........................................................

 ..........................................................

(imię i nazwisko lub imiona i nazwiska

rodziców/prawnych opiekunów dziecka)

 ..........................................................

 ..........................................................

(adres zamieszkania dziecka)

 ...........................................................

 ...........................................................

(adres zameldowania dziecka)

Dyrektor Szkoły Podstawowej

      w Starych Boiskach

 

Oświadczenie  

             W związku z ustawowym obowiązkiem powiadamiania szkoły  o formie spełniania obowiązku przedszkolnego dzieci  w wieku 6 lat i obowiązku  szkolnego dzieci w wieku od  7 lat do 18-go roku życia  oświadczam, że moje dziecko 

.........................................................................................

(imię i nazwisko)

urodzone, dnia  ................................................. r. w ……………………............................... 

w roku szkolnym  ………../……….. będzie realizowało obowiązek przedszkolny/obowiązek

 szkolny w ………………………………………………………………………………………

 .......................................................................................................................................................

(pełna nazwa placówki, adres)

Jednocześnie zobowiązuję się do informowania szkoły obwodowej o zmianach formy spełniania przez syna/córkę obowiązku przedszkolnego/szkolnego. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych dotyczących osoby wymienionej w oświadczeniu na podstawie ustawy z dnia 29. 08. 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) tylko dla celów związanych z kontrolą realizacji obowiązku przedszkolnego/szkolnego.

  

............................................................              .........................................................................

                        (miejscowość, data)                                                               (podpis rodziców/ prawnych opiekunów)

.......................................................................

               (podpis rodziców/ prawnych opiekunów)

 

 

Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja