Szkoła Podstawowa w Starych Boiskach
Stare Boiska 33, 24-340 Józefów nad Wisłą, tel./fax 81 828 60 06, email: spboiska@op.pl

oświadczenie nr 1 wielodzietność rodziny kandydata

OŚWIADCZENIE Nr 1

 

Imię nazwisko rodzica/prawnego opiekuna        

 …………………………………….………………...............................................................

 Adres zamieszkania rodzica/prawnego opiekuna

 ………………………………………………….………………………………………………

 ………………………………………………………………………………….……………......

 

Oświadczam, że ………………………………………………………………….......................

                                                                (imię, nazwisko i pesel dziecka)                                                                

ur. ………………………………………… wchodzi w skład rodziny wychowującej troje i więcej dzieci.

 Świadoma/świadomy jestem, że w przypadku złożenia oświadczenia zawierającego nieprawdziwe informacje, dziecko może zostać skreślone z listy przedszkolaków/uczniów.

 

 

Stare Boiska,  dnia ….............................                                      ..…………………………….             

                                                                                                                                       (podpis osoby składającej oświadczenie)

 

 

Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja